Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gering is om vergelijkingen te kunnen maken, maar wat de Japanners betreft heb ik nimmer gevonden, dat zij zooveel oneerlijker zijn, dan mijn eigen landgenooten. Wanneer ik op dergelijke beweringen ben ingegaan, en dat doe ik steeds, dan blijkt het mij, dat de meesten maar van „hooren zeggen" spreken maar zij, die dit uit eigen geheugenis doen, blijken onaangename ervaringen te hebben gehad ten opzichte van de twee volgende punten en wel: i°. een zeker gebrek aan absolute waarheidsliefde bij den Japanner en 2°. een niet te miskennen onbetrouwbaarheid in den handel.

Dit eerste punt is voor de verhouding tusschen Japan en Indië niet van veel belang, want het persoonlijk contact tusschen Japanners en Nederlanders zal altijd wel vrij gering blijven, maar dit punt is wel van belang ter gedeeltelijke verklaring van het tweede. Een kleine toelichting daarover is dus wel raadzaam en wij zullen dan even de psychologie van den Japanner nader moeten beschouwen. Het is een algemeen erkende volkseigenschap van hem, dat hij ongaarne de overbrenger is van slechte tijdingen. Hij zal liever trachten er omheen en zoo mogelijk eruit te draaien dan iemand een onaangename waarheid te zeggen. Zij, die deze eigenschap niet kennen, gaan hem voor raadselachtig en ondoorgrondelijk verslijten, terwijl hij alleen maar beleefd is op zijn manier. Een andere eigenschap is, dat hij zichzelf of wat hem toebehoort niet zal roemen, doch alles van anderen zal ophemelen; hij zal zeggen onbestudeerd en onvermogend te zijn en in een leelijk klein huis te wonen, terwijl bij nader onderzoek blijkt, dat hij een rijk professor is, die in een groote villa woont; de Nederlander zal dan denken: die vent bedriegt me en hij zal er iets achter zoeken, terwijl de Japanner niet anders dan bescheiden was. Alleen maar uit hoffelijkheid bijvoorbeeld zal hij zeggen, dat Uw maaltijd hem heerlijk smaakt, terwijl de Nederlander, die heel goed proeft dat het eten is aangebrand denkt te worden voor den gek gehouden of wel met een idioot te doen te hebben.

En dan komt daarbij nog iets anders, in de Japansche taal antwoordt men op een negatieve vraag positief wanneer het niet

Sluiten