Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo, en negatief wanneer het wel zoo is. Laat ik Ueen voorbeeld geven: Gij vraagt een Japanner: zijt gij daar nog niet heengegaan? en hij zal U antwoorden: Ja, want hij is er nog niet heengegaan, maar gij zult later denken, wat is dat toch een gemeene leugenaar; en later vraagt gij hem wellicht: heeft men U nog niet betaald ? en hij zal antwoorden: neen, want men heeft hem wel betaald, maar gij zult denken, dat hij een oplichter is, terwijl er toch alleen maar een vergissing in het spel was, omdat zijn ja en neen slaan op de vraag, die gij hem stelt en niet op het feit waar het om gaat. ,.;

Ik behoef U wel nauwelijks te zeggen, hoe uit deze drie eigenschappen talrijke misverstanden worden geboren en hoe weinig waarde men kan hechten aan het oordeel van menschen, die niet gewoon zijn met Japanners om te gaan en hoe ook die reputatie van onbetrouwbaarheid in den handel voor een deel te wijten is aan het elkander niet begrijpen van de beide handelende partijen. Maar toch een zekere onbetrouwbaarheid bij den Japanschen handelaar is niet weg te redeneeren en wordt door de betere Japansche kooplieden dan ook niet ontkend. De oorzaak hiervoor schuilt in hoofdzaak wel daarin, dat Japan wat al te plotseling aan het moderne handelsverkeer is gaan deelnemen, zoodat men er geen koopmansstand heeft als bijvoorbeeld in Engeland en Nederland, die al sinds vele generaties met den handel is opgegroeid. Niet gewend aan de moderne concurrentie, die vroeger in Japan onbekend was, kunnen de kooplui en fabrikanten bij het spel van vraag en aanbod zich moeilijk beheerschen; zij kunnen niet tegen hun verlies en daarmede moet de Europeaan eenigszins rekening houden door geen transacties met hen aan te gaan, waarvan hij denkt, dat de Japanner er aan zal verliezen, want dan kan hij er op rekenen, dat deze al het mogelijke zal doen om aan het verlies te ontkomen, hoe dan ook! Maar er is nog iets; de Japanner werkt voor heel kleine verdienste en daardoor wil hij zich zoo mogelijk geen zaak laten ontgaan, zoodat hij wel eens een bestelling aanneemt tot een prijs, die hem geen rekening laat of met een leveringstermijn, die veel te kort is; moet hij dan zijn verplichtingen nakomen, dan zal hij dikwijls trachten er zich

Sluiten