Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een mindere kwaliteit van af te maken of wel de te korte leveringstermijn door allerlei uitvluchten willen rekken en zeer te recht noemt men dit in den handel: onbetrouwbaar. Die Europeanen, die van den handel met Japan op de hoogte zijn, houden met deze eigenschappen terdege rekening en daar de Japanners zelve meer en meer ervaring krijgen in de Europeesche handelsgebruiken, zoowel door de praktijk als door een zeer goed middelbaar en hooger handelsonderwijs, geloof ik, dat in dit punt op den duur geen oorzaak behoeft te liggen voor een minder goede verstandhouding tusschen de Japanners en ons. Wat het verleden betreft geloof ik echter wel, dat dit een der grootste beletsels is geweest voor het ontstaan van sympathie tusschen de beide volken, want men beoordeelt een mensch ten slotte naar zijn daden en wanneer onze kooplieden slechts weinig goeds van hun Japansche collega's kunnen vertellen, dan is het geen wonder, dat zij het geheele volk met zijn handelsstand over een kam gaan scheren.

Ik daal thans af tot het derde punt, namelijk tot de Japanners in Indië. Ik zeide zooeven, dat men een mensch beoordeelt naar zijn daden en ik zou daaraan toe kunnen voegen, en een volk naar wat men er van te zien krijgt. Wanneer dit laatste zoo is, dan kunnen de betere Japanners het ons niet kwalijk nemen, dat wij van hun volk weinig goeds te zeggen hebben, want wat wij daarvan in Indië te zien krijgen is niet veel zaaks.

Mijnheer de Voorzitter, de meeste mijner toehoorders zullen Indië kennen en dus weten welk beroep de Japansche vrouw er in het algemeen uitoefent en diegenen, die Indië niet kennen, zullen dit uit mijn woorden nu wel begrepen hebben. Weet men dit, dan weet men ook, waar een groot deel der Japansche mannen in Indië van bestaat; laat ik ze maar noemen kroeghouders. Een ander groot deel der Japanners vervult wel is waar meer eervolle, maar toch ook zeer nederige betrekkingen, zooals dat van barbier, tokohouder enz. De werkelijk beschaafde Japanners waren in Indië tot voor korten tijd te tellen en dit ligt voor de hand, want ik geloof, dat er slechts weinig volken zoo gehecht zijn aan den geboortegrond als het Japansche. De Japan-

Sluiten