Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ner verlaat hoogst ongaarne zijn land, maar wanneer de overbevolking hem er toe dwingt, zal hij nog het minst gaarne naar de tropen gaan, doch liever nog ,naar Amerika of China en wat wij dus naar Indië kregen, en dat geldt ook voor Singapore, waren de minst gewenschte elementen, lieden van de allerlaagste beschaving en moralitiet, die volstrekt niet als hun natie vertegenwoordigend mogen worden beschouwd. Dit is zeer te betréuren, want wij hebben daardoor het Japansche volk van een veel te slechte zijde leeren zien en onze Indische ambtenaren kunnen zich daardoor weinig anders dan onaangename ervaringen met hen herinneren. Waar nu de Nederlanders in Indië zijn te verdeelen in drie groote groepen en wel in kooplieden, ambtenaren en planters en de kooplieden zoowel als de ambtenaren weinig goeds van de Japanners kunnen getuigen, daar is het niet te verwonderen, dat de Japanner in Indië onbemind is en dit mag de Japansche natie ons dus niet euvel duiden.

Gelukkig echter begint ook in dit laatste kwaad reeds eenige verbetering te komen, want meer en meer gaan er thans ook Japanners van beteren stand en goede opvoeding naar Indië, die in het begin wel een moeilijke taak zullen hebben, maar op den duur toch wel door hun handel en wandel meerdere achting voor hun volk zullen afdwingen, mits zij het dan tegenover de Nederlanders maar niet zoeken in een pralen met hun militaire kracht.

Wanneer ik dus nu nog eens terugblik op de tekortkomingen aan Japansche zijde, dan meen ik tot de slotsom te mogen komen, dat er aan dien kant geen oorzaken bestaan Voor een toenemende verkoeling; immers tegen het ongepaste geschrijf kan onzerzijds veel gedaan worden, de betrouwbaarheid van hun kooplieden gaat langzamerhand vooruit en geleidelijk komt ook een beter slag Japanners naar Indië.

Ik wil thans de hand in eigen boezem steken en nagaan, welke fouten wij maken in onze houding tegenover Japan.

Ik zou als zoodanig dan willen noemen:

1°. onze te groote bescheidenheid in het bekendmaken onzer prestaties op allerlei gebied;

Sluiten