Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

litterair en wetenschappelijk gebied. Meer nog noodig echter ware het in het leven roepen van een eerlijke nieuwsverspreiding over en weer. Er bestaat thans géén persbureau in Japan, dat ons faauwkeurig op de hoogte houdt van alles wat daar voorvalt en van alle stroomingen in en strevingen van het volk en dat omgekeerd in de Japansche pers betrouwbare berichten verspreidt nmtrent de ware toestanden en gebeurtenissen hier en in Indië. Men heeft in Japan het Reuter-bureau voor Europa en dat der Associated Press voor Amerika, terwijl vóór den oorlog de Deutsche Japan Post een geregelde dienst met Duitschland onderhield, maar bij géén van deze bureaux viel ooit de minste belangstelling waar te nemen voor het geven van eerlijke en nauwkeurige berichten tusschen Japan en Nederland en Indië, eerder zelfs het tegendeel. Een Nederlandsch persbureau, dat zich met een dergelijke taak zou belasten, zou niet meer dan circa ƒ30.000 of ƒ40.000 per jaar behoeven te kosten, maar hoe groot de indirecte voordeelen daarvan ook zouden zijn, het geld zal daarvoor in Nederland niet licht te vinden zijn. Ik vrees dan ook, dat wij in dit opzicht tekort zullen blijven schieten op gevaar af, dat een der groote 'mogendheden eenmaal nog eens zou trachten langs dezen weg het Japansche volk tegen ons op te zetten, teneinde dan zelve in het troebele water te kunnen visschen.

Onze tweede fout-is onze weinige beleefdheid en ons somtijds zelfs stootend gedrag tegenover den Japanner.

Ik wil er terstond op wijzen, dat ik niet zou willen, dat wij Nederlanders die wel wat overdreven beleefdheidsvormen in acht gingen nemen, die onder de Japanners gebruikelijk zijn en die veelal van goede manieren zijn verworden tot zinledige gemaniëreerdheid. Plet zij voorop gesteld, dat ik dit niet bedoel, maar iets anders.

Het is een feit van algemeene bekendheid, dat de Nederlanders in Indië de inlanders niet behandelen als gelijken, maar dat de verhouding, die in den regel tusschen hen bestaat, die is van meerdere tot mindere. Of deze houding al of niet juist is, daarover behoef ik mij hier niet uit te laten en ik zou dat ook niet kunnen,

Sluiten