Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want ik ben te weinig op de hoogte van zulke meer bepaald Indische toestanden om daarover een oordeel te mogen vellen. Ik wilde alleen maar het feit constateeren.

Nu ligt het voor de hand, dat de Hollander, gewend om op zekere wijze met den inlander om te gaan, deze houding ook aanneemt tegenover den doorsnee-Japanner, die in uiterlijk zich nauwelijks van den inlander onderscheidt en door zijn maatschappelijke positie ook geenszins fi een meerdere achting afdwingt.

Aan den anderen kant valt het niet te verwonderen, dat de Japanner, hoe nederig of zelfs oneerbaar zijn beroep ook moge zijn, in zijn borst de fierheid voelt branden een zoon te zijn van het machtige vrije Japan en hoe bij hem een zekere minachting kan ontstaan voor de ambtenaren van een zoo klein en zwak volk als het onze, een minachting te sterker, naarmate hij zelve minder ontwikkeld is.

U gevoelt wel, dat in deze zoo tegen ►elkaar indruischende opvattingen een bron schuilt van voortdurende wrijvingen en zelfs botsingen en het is niet gemakkelijk hiertusschen een middenweg te vinden, die beide partijen zou kunnen bevredigen. Immers, de Japanner zal zich, terecht of ten onrechte, steeds een stuk beter vinden dan een inlander en dus ook op een meer eerbiedige behandeling aanspraak maken, terwijl de Nederlander zeer terecht niet den schijn zal willen wekken, dat hij uit vrees voor de Japansche vloot zoete broodjes bakt tegenover een soort van lieden, die hij wanneer het zijn landgenooten waren, evenzeer met minachting zou bejegenen.

Toch geloof ik, dat wij van onzen kant wel een stap in de goede richting kunnen doen, zonder ons zelve daarmee te grabbel te gooien.

Het is een goed internationaal gebruik, dat men als beschaafd man een buitenlander met grootere vormelijkheid behandelt dan een eigen landgenoot, niet omdat men bevreesd voor hem is, maar omdat ons wellevendheidsgevoel ons gebiedt onszelve als gastheer en hem als gast te beschouwen. Wanneer de Nederlanders in Indië tegenover de Japanners nu ook deze internatio-

Sluiten