Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn medegedeeld. Waar wij nu mogen verwachten, dat eerlang meer achtenswaardige Japanners naar Indië zullen komen, daar is het maar het veiligst, wanneer wij ons er tijdigiaan gewennen den Japanner in het algemeen anders te behandelen dan den inlander, daar wij dan niet meer het risico loopen ons in den persoon te vergissen.

Moeilijk behoeft deze nieuwe houding ons niet te vallen, de Japanner verlangt geenszins, dat wij hem met meer, maar hij wil óók niet, dat wij hem met minder hoffelijkheid behandelen dart den Engelschman of Duitscher in onze koloniën ten deel valt.

Een derde fout, waaraan wij Nederlanders ons bezondigen is onze spionnenvrees, en hiermede raak ik een zeer delicaat onderwerp aan, delicaat, omdat ik nu zal moeten bespreken een verschijnsel in de internationale betrekkingen tusschen de verschillende naties, dat overal bestaat, algemeen bekend maar nooit openlijk erkend is en dat dus min of meer als een pijnlijk onderwerp is te beschouwen.

De Generale Staf van elke groote mogendheid heeft tot taak om in vredestijd zich zoo volkomen mogelijk op de hoogte te stellen van de kracht en de beschikbare middelen van eiken theoretisch-mogelijken tegenstander. Daartoe voegt men aan de Gezantschappen militaire en marine attaché's toe en zoo zijn er bij de Japansche Legatie hier ter stede twee Japansche officieren, terwijl Nederland in Tokyo óók een officier heeft als militair attaché. Nu hebben de Japanners in Indië géén Legatie, waarbij zulke officieren geaccrediteerd kunnen zijn en wanneer de Japansche Generale Staf dus het een en ander omtrent onze Indische defensie wil weten, is hij wel gedwongen zijn officieren er min of meer bedekt heen te zenden en men is dan licht geneigd van spionnen te spreken, terwijl zij inderdaad misschien geen andere opdracht hebben, dan de officieel erkende attaché's in andere landen, die nimmer als spionnen worden beschouwd.

Deze officieele attaché's zijn door hun positie zeer belemmerd in hun bewegingen, zoodat zij somtijds niet in staat zijn die

Sluiten