Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegevens te verschaffen, welke hun Staf gaarne van hen zóu ontvangen. Het wordt als algemeen vaststaand aangenomen, dat in zoo'n geval de Generale Staf niet aarzelt om militairen of burgers uit te zenden, teneinde de gewenschte punten te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen. Waar het Japansche leger zoo uitstekend is georganiseerd, zou het mij geenszins verwonderen, wanneer de Staf er ook zulke personen in dienst heeft en het ligt dan voor de hand, dat deze ook wel eens naar Indië zullen zijn gezonden om het een of ander vraagstuk te onderzoeken.

Ik wil nog verder gaan en neem zelfs aan, dat er in Indië enkele Japanners blijvend gevestigd zijn, die buiten hun dagelijksche bezigheden om de taak op zich genomen hebben den Staf in te lichten omtrent zekere voorvallen, die voor Japan van belang worden geacht.

Maar dit alles nu aangenomen vraag ik mij toch af, of men zich daarover ongerust zou mogen maken? Ik kan dat niet inzien! Want wanneer de Japansche Staf nu eens werkelijk aldus te werk zou gaan, wat zou dit dan nog bewijzen ? Alleen, dat hij meent bij sommige toestanden en gebeurtenissen in Indië belangen te hebben of die misschien te kunnen krijgen en het dus als een plicht beschouwt daarvan op de hoogte te komen ef stóeh op de hoogte te houden. Mag men daaruit nu afleiden, dat Japan aanvalsplannen op Indië smeedt ? Naar mijn meening geenszins, want het verzamelen van al zulke gegevens is niet anders dan een uitvloeisel van de taak van den Staf, in het algemeen zoo nauwkeurig mogelijk ingelicht te zijn omtrent alles wat van belang zou kunnen zijn om te weten. Al maken wij Nederlanders ons daarover een beetje zenuwachtig, dit kan den Japanschen Staf geen aanleiding zijn voor ons een uitzondering te maken, zoomin als wij ons behoeven te verbeelden, dat wij de eenige uitverkorenen zouden zijn.

Zijn er Japansche spionnen in Indië, dan zullen die er evengoed zijn in Singapore, China, Amerika, Mexico en Australië en maken wij dus slechts deel uit van een algemeen stelsel.

Maar ik twijfel nog steeds, of er wel zooveel spionnen in Indië

Sluiten