Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn als men zegt, want hoe nauwkeurig ik ook alle berichten daarover steeds verzamel, ik heb nog nimmer een geval ontmoet, waarbij dit onomstootelijk vaststond. Nooit nog zag ik, dat een Japanner voor het gerecht werd gebracht wegens spionnage, ik las nog nimmer, dat uit de bagage van een Japanner bleek, dat hij in verbinding stond met den Japanschen Staf en dat hij teekeningen of geheime papieren bij zich had. Wat ik tot nu toe over dit onderwerp gevonden heb kan ik voor het grootste deel niet anders kwalificeeren dan als bakerpraatjes, als bittertafelgeklets.

Hierin nu schuilt een fout, die wij moeten trachten uit te roeien; want door al die meestal te kwader trouw verzonnen praatjes over spionnen is er bij den Nederlander in Indië een stemming van wrevel gekomen tegen de Japansche ingezetenen, die op den duur kwade gevolgen zou kunnen hebben; vreedzame Japanners, die van den prins geen kwaad weten, staan dikwijls bloot aan verdenking, hoon en verguizing en moeten ons daardoor gaan haten of erger misschien nog verachten om onze kinderlijke ingebeeldheid te denken, dat de Japansche Staf ons de eer zou aandoen voor dat zielige beetje weermiddelen, dat wij in Indië hebben, zulk een leger van spionnen te engageeren.

Nu weet ik, dat wanneer ik hiermede van dit punt zou afstappen, ik bloot zou staan aan een lawine van verhalen van menschen die zelve „een werkelijk echt" spionnengeval meegemaakt hebben, of van zulken, die deze vernomen hebben uit „een bron, die boven allen twijvel verheven is,"

Ten einde mij daartegen te vrijwaren, zou ik hen, die van „volkomen betrouwbare zijde" hun mededeelingen gekregen hebben willen vragen, of die persoon wel deskundig was in de beoordeeling Van Japanners? Ik zou het zeer bijzonder op prijs stellen, wanfteef iemand mij, desnoods vertrouwelijk, mededeeling zou willen doen van feiten, hem bekend gemaakt door bijvoorbeeld een ambtenaar voor Japansche zaken of door zulke Japankenners als de oud-militaire attaché's te Tokyo, de Maj oors Bense en Pabst. Maar weinig waarde zou ik kunnen hechten aan wat een „hoogst achtenswaardig resident" verteld

Sluiten