Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft dat hem is wedervaren, want ik zou vreezen, dat hij zich heeft vergist of dat men hem beet genomen heeft.

Maar er zullen nog genoeg personen zijn, die uit eigen ervaring meenen een spionnengeval te kunnen mededeelen; ik heb op dit gebied reeds zóóveel vernomen, dat ik er toe gekomen ben de gevallen te klassificeeren in drie groepen en wel in die van herkenning, bekentenis en op heeter daad. De gevallen van herkenning komen met de noodige variatie alle hierop neer, dat iemand dezelfde Japanner zoowel gezien heeft in de kwaliteit van officier als in die van burger; in de meeste gevallen kan men met stelligheid aannemen, dat hier gezichtsbedrog in het spel is geweest, want voor een ongeoefend oog lijken de Japansche gezichten allemaal op elkaar. De gevallen van bekentenis zijn te herleiden tot die, waarin een ander Japanner of een Chinees of een inlander „bekende", dat een zeker Japanner eigenlijk een spion was' en dan weet elk nuchter denkend mensch al hoeveel hij daarvan gelooven moet, of wel de Japanner heeft zelve bekend Japansch Stafofficier te zijn, maar dan zou ik er op willen wijzen, dat er voor sommige Japanners verschillende redenen kunnen zijn,- waarom zij gaarne voor een Stafofficier zouden doorgaan. Behalve uit gewichtigdoenerij willen zij die schijn .misschien op • zich' laden om de lagere ambtenaren te imponeer en en daardoor een straf te ontloopen voor smokkelarij of eenig ander misdrijf, of wel zij willen daardoor trachten zwendelarij of chantage uit te halen, zooals bijvoorbeeld het verkoopen aan de Regeering van een zoogenaamd „strategisch pqnt" ver boven-de waarde.

De gevallen op heeter daad zijn natuurlijk iets ernstiger, jnaaf toch alleen maar van belang, wanneer de zaak ook werkelijk gerechtelijk vervolgd is,- want:anders blijft de kans nog groot, dat- men zich vergist heeft. Ten aanzien hiervan zou ik echter willen opmerken, dat er werkelijk wel typen onder zullen rondUj.Qpeii,idie zi.e-h -langzamerhand-zijn gaan verbeelden spion te zijn, zonder dat dit werkelijk het geval is, die geheimzinnig doen, overal neuzen en kijken, teekeningen en schetsen maken en die dan denken wonder wat een rol te spelen. In het brein van een

Sluiten