Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loos voort aan de versterking zijner weermacht, waaraan het steeds grooter sommen uitgeeft. Wij behoeven ons waarlijk niet in te beelden, dat het deze sterke bewapening noodig oordeelt om ons met succes Indië af te kunnen nemen, want daarvoor zou heel wat minder kracht reeds toereikend zijn.

Neen, Japan wapent zich naar eigen meening alleen uit zelfverdediging, uit vrees voor het Blanke Gevaar, dat het nog steeds als een dreigend zwaard blijft beschouwen. Men heeft er gezien, hoe als een vloedgolf het blanke ras alle gekleurde volkeren overstroomd en aan zich dienstbaar gemaakt heeft. Japan wil ten koste van alles van vreemden invloed vrijblijven, het was het eerste land, dat den Europeaan een „halt" toeriep en den 'vloedgolf terugwierp, maar het vreest nog steeds, dat een tweede golf komen kan, krachtiger dan de eerste en dat het daarin zou ten onder gaan.

Het is daartegen, dat Japan zich wapent, want het vreest ook nog eens op leven en dood te moeten vechten ter verdediging van zijn cultuur en van zijn „heiligste goederen" en wanneer het zich daartoe gedwongen zou zien, zou het kunnen zijn, dat onze zwak verdedigde koloniën gevaar opleveren van te worden tot een „Aufmarschgebiet" tot „jumping off places" voor zijn vijanden.

Te voorkomen, dat dit zou geschieden is onze plicht, zoowel tégenover ons zelve als tegenover het Japansche volk en zoolang wij deze plicht niet nakomen, zoolang wij in dit opzicht in verzuim blijven, kan nimmer de verhouding tusschen Japan en Indië geheel open en zuiver worden, want Japan zal in onze koloniën dan steeds een gebied zien, dat door zijn ligging en zijn slappe weermacht gevaarlijk is en wij zullen steeds vreezen, dat Japan ons voor dit verzuim zal doen boeten.

Wij moeten Indië in staat van verdediging brengen, ik herhaal, niet tegen de Japansche veroveringszucht, maar ter handhaving onzer neutraliteit in conflicten, die in dien hoek der wereld mogelijk nog eens zullen uitbreken. Dit zij het doel der bewapening van Indië en in overeenstemming daarmede, moeten wij ook onze houding in dit vraagstuk veranderen en in woord en

Sluiten