Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK 1913—1917.

Inleiding. Sedert de verschijning van het „Kort verslag omtrent de verrichtingen van het Bataksch Instituut" (Maart 1913) is er in de Bataklanden op velerlei gebied weer zooveel gebeurd, dat een overzicht daarvan in den trant van de door het Oostkust van Sumatra-Instituut uitgegeven „Kroniek" aan onze contribuanten en aan belangstellenden welkom moet zijn. Voor dat deel der Bataklanden, dat tot het Gouvernement van Sumatra's Oostkust behoort — een zeer belangrijk deel, niet meer of minder omvattende dan de geheele afdeeling Simeloengoen en de Karolanden en voorts de zoogenaamde „Doesoens" of bovenlanden van Langkat, Deli en Serdang — zal men in genoemde kroniek ') reeds tal van gegevens vinden. Deze zullen daarom in ons overzicht slechts bij uitzondering worden aangestipt.

Verder dient er op gewezen te worden, dat de archivaris van het Bataksch Instituut in 1913 een reis door de Bataklanden ondernam, van welke reis, als Uitgaven no. 11 van het Bataksch Instituut, een beschrijving verscheen onder den titel: „van Medan naar Padang en terug." Ook die beschrijving, die werd aangevuld met tijdens de samenstelling nog binnenkomende mededeelingen, vermeldt gebeurtenissen en teekent toestanden, die — ware dat werk niet verschenen — min of meer uitvoerig in deze kroniek zouden moeten worden opgenomen. Nu kan ook hieromtrent een korte vermelding volstaan.

Eindelijk worde in herinnering gebracht de verschijning in 1916 van het 2e supplement op den Batakspiegel (Uitgaven van het Bataksch Instituut no. 12), waarin de tot dat jaar ontvangen gegevens zijn verwerkt.

Middelen Een der onmiskenbare aanwijzingen van den econovan vemeer. mischen vooruitgang is de uitbreiding der verkeersmiddelen. Terwijl aan den eenen kant die vooruitgang de behoefte aan beter verkeersmiddelen wakker riep, werkte aan den anderen kant diezelfde uitbreiding ook den vooruitgang in

') Die van 1917 is kort geleden verschenen.

Sluiten