Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondernemingen met haar talrijke koeli-bevolking goede afzetgebieden vinden. Hier en daar begint men zelfs den handel op eenigszins grooter schaal ter hand te nemen en vormen zich inlandsche vennootschappen. Het best slagen deze nog in het zuidelijke Batakland en in Si Pirok, eens deels wel, omdat de bevolking daar heeft geprofiteerd van het onderwijs der gouvernements-scholen 2e klasse, anderdeels vrij zeker, omdat de Sarekat-Isiam beweging, die in Mandailing en Angkola ca. een grooten omvang aanneemt, zulk economisch streven bevordert en steunt.

Ook in het Tobasche gebied, te Taroetoeng, te Lagoe Boti en elders hebben zich „handelsverenigingen" gevormd; hetzij doordat deze niet op gezonde financieele basis zijn opgetrokken, hetzij doordat nog te weinig gemeenschapszin aanwezig is, hetzij wellicht door het ontbreken van voldoende commercieele kennis (vermoedelijk spelen al deze factoren een rol), deze vereenigingen hebben maar al te vaak een zeer kortstondig bestaan.

in het Karoland, hebben zich bij Tongkeh (de plaats waar de groote Gajöweg, door het Delisch gebergte komend, op de hoogvlakte uitmondt), waar een paar jaar geleden de onder het toezicht en beheer der zending staande kedë de eenige was, verscheidene Karosche kleinhandelaren gevestigd, zoodat hier een, zij het nog bescheiden, zuiver inlandsch handelscentrum is tot stand gekomen. Men mag benieuwd zijn of de Karo-Batak blijk zal geven voor den handel geschikt te zijn, zoodra deze iets meer eischt, dan de zeer eenvoudige transacties, waarin die nu nog bestaat.

Het feit, waardoor boven alles de Bataklanden, in

Het zenden

van een het bijzonder die van Tapanoeli, de twee laatste regeeringa- jaren de aandacht van ons Europeanen hebben

commissaris . i ■ «ia « ■ , ,

getrokken, is het aan den dag treden van een blijkbaar algemeene ontstemming en ontevredenheid, die zich plaatselijk op zeer betreurenswaardige wijze heeft geuit.

De vorm en de omvang van die ontevredenheid waren van zoodanigen aard geworden, dat de regeering meende te moeten overgaan tot een ernstig onderzoek door een speciaal daarvoor gemachtigden regeerings-commissaris. Deze maatregel heeft kritiek uitgelokt. O. i. ten onrechte. Het is niet noodig daarvan te dezer plaatse een uiteenzetting te geven. Dat is reeds dezerzijds geschied in een afzonderlijke brochure, De toestanden in Tapanoeli en de Regeeringscommissie, Uitgaven van het Bataksch Instituut

Sluiten