Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king. De Javasche Courant en het Indisch Staatsblad van de jaren 1913 tot 1917 leggen hiervan getuigenis af. Over den aanleg en de verbetering van wegen is boven reeds het noodige gezegd. Het daarvoor door de bevolking te leveren werk, deels in betaalden arbeid, voor een grooter deel evenwel in heerendiensten, bleek mede een der redenen van ontevredenheid.

Andere maatregelen behoeven slechts met een enkel

Wijzigingen *>

tndeadmini- woord vermeld, als: de verplaatsing van den contro■iraueve leurszetel van (het ongezonde) Panjaboengan naar indeeiina. TanQ BatQ (Tanah Batoe), in 1913 en van Si Boehoean naar Goenoeng Toea in 1917; de opheffing van de rapat te Baroes (1917); de afscheiding van Saboelan van de onderafdeeling Toba en toevoeging van deze hoendoelan bij de onderafdeeling Samosir; de samenvoeging van de koeria Moeara Soma met Moeara Parlampoengan (afd. Natal en Batang Natal), die van Si Ondop met Losoeng Batoe (onderafd. Angkola en Si Pirok) (1916) en die van Kolang met Pakpahi (1917). Deze maatregelen wijzen alle op een streven naar vereenvoudiging en rationeeler inrichting van de administratieve indeeling, en zijn als zoodanig niet geheel zonder beteekenis. Verschillende andere maatregelen en keuren als in zake politie, bureau-oppassers, polykliniek, begraafplaatsen enz. enz. zullen wij stilzwijgend voorbijgaan, men kan ze meerendeels aangeduid vinden in het 2e Supplement op den Batakspiegel.

Van meer belang evenwel zijn onderscheidene maatregelen, die ingrijpen in en leiden van het maatschappelijk-economisch leven •ten doel hebben, en die, welke een belangrijke verandering in het totnogtoe gevolgde inlandsche bestuursstelsel beoogden. Het voornaamste daaromtrent zij hier in het kort medegedeeld.

varkens- In 1913 werden, in verband met het dreigend pest. gevaar van uitbreiding der varkenspest en besmettelijke borstziekte bij varkens, nieuwe voorschriften te dier zake voor den veeartsenijkundigen dienst noodig geacht (Stbl. no. 120).

Heeren- Met het oog blijkbaar èn op de gewijzigde toediensien. standen èn op de te verwachten aanzienlijke uitbreiding van allerlei werken, werden nieuwe regelen betreffende den aard en den duur der persoonlijke diensten (heerendiensten),

Sluiten