Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benevens de wijze en de voorwaarden waarop die diensten kunnen worden gevorderd vastgesteld. Als maximum werd bepaald 52 dagen per heerendienstplichtige (Stbl. 128). Het resultaat van het onderzoek van den regeerings-commissaris, is wat deze zaak betreft, geweest dat § 4 van deze regeling werd gewijzigd en het maximum aantal van 52 dagen werd teruggebracht tot 35 (Stbl. 1917 no. 215).

Sterke Er werd in de laatste jaren, ook van den kant der

dr>nk. zending, geklaagd over het toenemend misbruik van sterken drank door de Bataks. Was van de zijde der zending de bestrijding van dit euvel reeds ter hand genomen door de oprichting te Si Bolga van een geheelonthouders-vereeniging onder de Bataks, ook de regeering heeft gemeend, gelijk uit de motiveering: „ter voorkoming of tot tegengang van drankmisbruik" blijkt, hiertegen maatregelen te moeten nemen, die trouwens niet alleen tot Tapanoeli beperkt bleven. Was in 1913 Si Bolga opgenomen onder de tolkantoren voor den invoer van gedistilleerde dranken (Stbl. no. 201), in 1915 werd mede in Tapanoeli de pacht van het gedistilleerd opgeheven (Stbl. no. 222) en tevens de bereiding van gedistilleerd verboden, behalve den in enkele nader omschreven gevallen (Stbl. no. 223).

In verband hiermede staan ook de overgangsbepalingen in zake het heffen van een invoerrecht van Inlandsch gedistilleerd (Stbl. no. 219) en het — behoudens enkele gevallen — verbod van invoer van alcoholische dranken en brandspiritus.

„ . J Bij Gouvt. besluit van 23 Januari 1914, no. 3 (Stbl.

Belasting. J ' v

1914, no. 130) werd een algemeene belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten van de inlandsche bevolking in de Buitenbezittingen ') ingevoerd. Deze geldt dus ook voor Tapanoeli. Het bedrag dier belasting werd bepaald op 40 cent voor elke heele som van tien gulden, bedroeg dus 4%. Beteekende dit voor Tapanoeli een verdubbeling van de belasting, tevens moet worden opgemerkt, dat een in geldswaarde overbrengen van het inkomen van den inlander in het algemeen, vooral waar

') Voorloopig werd deze niet van toepassing verklaard voor de Oostkust van Sumatra.

Sluiten