Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een landbouwende bevolking als de Bataks betreft, een uiterst moeilijk vraagstuk is. Eigenlijk ontbreekt daarvoor elke maatstaf. Bij de schatting van de opbrengst heeft men voor Tapanoeili' blijkbaar een gemiddeld inkomen voor den geest gehad van f200.—. Op welke wijze men tot dit bedrag is gekomen blijft duister. Waar feitelijk elke basis ontbreekt, valt het moeilijk te beoordeelen of dit bedrag te hoog of te laag is geschat. De bevolking echter schijnt over het geheel genomen, deze belasting inderdaad als een drukkenden last te hebben gevoeld. Althans wordt deze als één der oorzaken van de algemeene ontevredenheid genoemd.

Het vraagstuk is moeilijk uit te maken. Zou het geen overweging verdienen om in een land. waar geld als bestanddeel van het inkomen nog zoo'n ondergeschikte rol speelt, een anderen vorm van belastingbetaling mogelijk te maken? Voor het bestuur is natuurlijk de heffing van belasting in geld zeer veel gemakkelijker. Maar mag dit het den doorslag gevend motief zijn, indien daarmede gepaard kan gaan grove onbillijkheid en ongelijkheid van druk? Zulke vraagstukken, die voor haar goede oplossing nauwkeurige kennis van plaatselijke en gewestelijke toestanden eischen, waren o.i. het best te regelen door het gewestelijk bestuur. Eenvormige regelingen voor de „Buitenbezittingen" kunnen niet anders dan veelal verkeerd zijn.

In April 1914 werd de voor de Oostkust van Rundsiacnt- Sumatra geldende belasting op het slachten van

belasting. & , , . , . , ,.

runderen ook toepasselijk verklaard voor de tot dien tijd daarbuiten vallende afdeeling Simeloengoen en de Karolanden. Hierop volgde met ingang van 1 Januari 1915, met wijziging van verschillende gewestelijke regelingen, een algemeen voor de Buitenbezittingen geldend reglement der belastingen op het slachten van runderen, buffels, paarden en varkens. (Stbl. 1914, no. 755). Deze ordinantie werd voor Tapanoeli weer gewijzigd bij Gvt. besl. van 8 Feb. 1916 no. 67 (Stbl. 1916 no. 181); de invoering dezer wijziging verdaagd (Stbl. 1916 no. 415). Later volgde weer een wijziging, betrekking hebbende op die dieren, die ten gevolge van verwonding door wild gedierte moesten worden geslacht. Hiervoor werd de belasting verlaagd. (Stbl. 1916 no. 592).

Sluiten