Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen Toejuiching verdienen die maatregelen, die de ter besefeer- regeering heeft genomen, welke verbetering van het verbêierin paardenras en bescherming dezer dieren beoogen.

van hei Deze zijn voor het volk van groote economische paardenras, beteekenis. In de Karolanden was men met deze beschermingsmaatregelen Tapanoeli ver voor. Het aantal paarden echter in laatstgenoemd gewest is zeer veel grooter dan in de Karolanden. Te meer zijn hier maatregelen als door de regeering genomen, noodig.

Een gewestelijke keur van 18 Januari 1917 ten doel hebbende de verbetering van den paardenstapel in de residentie Tapanoeli bevat voorschriften omtrent de castratie van voor de fokkerij ongeschikt geoordeelde hengsten (Jav- Ct. 16 Mrt. 1917 no. 22).

De merries worden beschermd door een keur (Jav. Ct. 15 Feb. 1917 no. 13), welke bepaalt, dat door den veearts voorde voortteling nuttig geoordeelde merries niet voor den transportdienst mogen worden gebruikt, als dat .vervoer als bedrijf wordt uitgeoefend. Eindelijk is (Stbl. 1917 no. 198) een regeling getroffen in zake dén uitvoer van paarden uit de onderafdeelingen Si Lindoeng, Hoogvlakte van Toba, Toba, Baroes en Samosir, waardoor de voor de voortteling meest geschikte dieren tot een bepaalden leeftijd in het gewest blijven.

sanitaire Groote stukken van Tapanoeli zijn terecht reeds maatregelen. iang berucht als buitengewoon ongezond. Het is vooral de malaria, waardoor Si Bolga in de eerste plaats, en voorts de heele streek aan de baai van Tapanoeli en de vlakte van GrootMandailing (Panjaboengan en omgeving) berucht is. De inspectiereis in 1913 van dr. De Vogel — deze werd zelf bijkans het slachtoffer van een ernstige malaria-infectie — heeft geleid tot een van regeeringswege aan dr. W. SchOffner ') opgedragen sanitair onderzoek. Daarvan mogen als resultaat ernstige voorstellen worden verwacht. Intusschen is met de assaineering van Si Bolga reeds van 1913 af ernstig werk gemaakt. Behalve dat de regeering algemeene maatregelen nam, werd ook door het gewestelijk bestuur door een keur (Jav. Ct. 1916, no. 68) voorgeschreven om de op de erven voorkomende putten en waterreservoirs, die als broedplaatsen van muskieten bekend staan, door goedsluitende deksels of door muskietengaas af te sluiten. Een gunstige gezondheids-

') Van het sanitair onderzoek der Karo-hoogvlakte door dr. SchOffner in 1914 is het Bataksch Instituut een rapport wachtende.

Sluiten