Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

districtshoofd naar eisch te vervullen. Sterke beenen, d. w. z. sterke karakters, waren hier allereerst noodig, om een zoo verantwoordelijk ambt te kunnen dragen. De vele klachten over machtsmisbruik en in verkeerde richting getoonden „dienstijver" zijn ongetwijfeld volkomen gerechtvaardigd en kunnen niemand verrassen, die de bevolking kent. Zij konden met logische noodzakelijkheid worden verwacht.

Wil men tot een inlandsch bestuur komen naar de beginselen, die de regeering daartoe dreef — en in de toekomst lijkt dit alleszins rationeel — dan ware de eerste stap daartoe geweest de opleiding en vorming tot voor die taak geschikten. Hiervoor zou o. i. nog niet eens een gewestelijke, laat staan centrale opleidingsschool noodig zijn geweest, althans niet aanvankelijk. Practischer zou zijn een opleiding in de practijk onder leiding en toezicht der plaatselijke ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur. Maar dan moeten die ambtenaren zelf ook meer de gelegenheid hebben om te zijn wat hun naam uitdrukt, maar wat ze in de laatste jaren ten gevolge van doodend bureauwerk hoe langer hoe minder konden zijn — controleurs. Dat met dit goede stelsel uitnemende resultaten kunnen worden bereikt, juist in streken als de Bataklanden, daarvoor zijn overvloedige bewijzen, zoowel voor de Karosche als voor de Tobasche landen. De nadeelen van een bestuur door volkshoofden worden dan tot zeer kleine afmetingen herleid, terwijl al de voordeelen des te beter tot hun recht komen. Het is wel merkwaardig, dat het onderzoek van den regeeringscommissaris voor zoover bekend, niets ten nadeele van de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur heeft aan het licht gebracht. Het was niet hun optreden, dat ontevredenheid wekte. En toch eischten dezen soms veel van de bevolking. Wat bijv. controleur Monteiro tijdens zijn kort controleursschap (1913) te Baligë van de bevolking gedaan kreeg op het punt van het aanleggen van waterleidingen, het onderhoud van bestaande en den aanleg van nieuwe wegen, de verbetering van de toegangspaden tot de dorpen, het reinhouden der dorpen, enz. grenst aan het ongelooflijke. Hierbij kwamen nog maatregelen ter bespoediging en vergemakkelijking van de rechtspraak. Hoofden en bevolking werden geducht aan den arbeid gezet. Van mopperen hoorde men echter weinig of niet, ja, weldra — ziende de goede resultaten — erkende de bevolking dankbaar het weldadige van zijn bestuur. Dit alles was mogelijk, omdat de controleur aanraking had met

Sluiten