Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolking zelve, die daarmede als haar oordeel uitsprak, dat het onderwijs der 2e klasse inlandsche scholen beter is en meer kans geeft op de verwerving van een flink, eervol bestaan. De bevolking heeft m.i. alle reden om de regeering voor deze beslissing dankbaar te zijn. Mogen er al door regeeringsmaatregelen op ander gebied factoren aanwezing zijn, die hebben geleid tot ontevredenheid — deels niet geheel ten onrechte, naar we gezien hebben — op het punt van de voorziening in onderwijsbehoeften heeft Tapanoeli zich waarlijk niet over de regeering te beklagen, en het doet hun, die het goed met de Bataksche bevolking meenen, wel wat onaangenaam aan, dat er van waardeering zoo weinig te bespeuren valt. Men hoort niet veel anders dan klachten en eischen. Trouwens ook tegenover de zending paste de bevolking meer dankbaarheid, want, al moge dit onderwijs dan in maatschappelijk en economisch opzicht te kort schieten, het heeft toch maar de basis gelegd voor de tegénwoordige ontwikkeling, die zonder de zending niet ware bereikt, ten minste niet zoo algemeen goed was geworden. Intusschen is in economisch opzicht in Tapanoeli en een deel der Karolanden veel veranderd. Voor een deel is die verandering ongetwijfeld toe te schrijven aan betere binnenlandsche verhoudingen, sedert de laatste 10 tot 15 jaar vooral ontstaan, maar de groote stoot is toch gegeven door den invloed van het zich, deels in de nabijheid, deels in het land zelf ontwikkeld hebbende Europeesche landbouwbedrijf (Si Antar, Batang Toroe), en het is deze vooruitgang, waaraan het onderwijs zich zal hebben aan te passen. En dit niet alleen, maar men kan ook wel vooruit zeggen, dat onderwijs in de richting van landbouw en bedrijf thans kans van slagen heeft. Het ook methodisch meest volmaakte onderwijs lijdt schipbreuk, als er geen behoeften zijn, waarop dat onderwijs past, terwijl, omgekeerd, bestaande behoeften haast met zekerheid goede resultaten voorspellen van onderwijs, ook al beantwoordt dit methodisch en paedagogisch niet aan alle eischen. Ja, als de gelegenheid er maar is om in een of andere richting een beter bestaan te vinden, vormen desnoods de menschen zich zelf, zij het dan gebrekkig. Het is de tijd voor „self-made man". Energie, handigheid, ondernemingsgeest komen dan tot hun recht en vinden hun belooning. Men ziet dit bewaarheid met name in de streek der rubberondernemingen in Boven-Angkola en Batang Toroe. Hier ontwikkelt zich een krachtige inlandsche cultuur en komt een inlandsche handelsstand op, die beide rechtstreeksche verbinding zoeken met handelshuizen in Europa. Het

Sluiten