Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is alleen maar jammer, dat ook voor dit nieuwe levensteeken van inlandschen ondernemingslust, als voor zoovele andere dingen, de huidige wereldoorlog zijn verlammenden invloed doet gelden.

Ervaringen Op eenigszins andere, maar niet minder overtuiopdeKaro- gende wijze wordt de waarheid van bovenstaande Hoogvlakte, opmerkingen gestaafd door wat er op de de Karohoogvlakte is geschied en nog geschiedt, als gevolg van het daar ter plaatse door het Bataksch Instituut ter hand genomen werk. Op tweeërlei gebied wordt daar gestreefd naar economische verheffing van de bevolking: op dat van den landbouw, en op dat van het handwerk.

Hoewel omtrent het eerste meermalen uitvoerig in de mededeelingen, die van het Bataksch Instituut uitgaan, is gesproken (zie vooral Uitgaven no. 11, ,.van Medan naar Padang en terug", blzz. 13- 20), moge hier de geschiedenis nog eens in het kort worden opgehaald. In Januari 1911 vertrok naar Indië de heer H. M. Botje, oud-leerling der landbouwschool van Wageningen. Door zijn werkzaamheid in den handel in landbouwproducten had hij, behalve zijn te Wageningen opgedane landbouwkundige kennis, ook commercieele ervaring te zijner beschikking. Dit was een voordeel, omdat het er niet alleen om te doen was, de Bataks betere landbouwmethodes te leeren, maar vooral ook om ze te leeren die producten te verbouwen, die, in verband met de eigenschappen der beschikbare gronden, beloofden te slagen en met winst verkoopbaar zouden zijn. Het was niet de bedoeling, dat de heer Botje zou. optreden als een soort van landbouwleeraar, belast met het geven van landbouwonderwijs in min of meer schoolschen en theoretischen vorm, maar als een practisch man, die zelf den verbouw van verschillende gewassen ter hand zou nemen, om 'vooral door demonstratie den Bataks te toonen, hoe zij van de betrekkelijk weinig opbrengende gronden der hoogvlakte beter profijt konden trekken. En voorts stelde men zich voor, dat Botje mettertijd er in zou slagen zich een zelfstandig bestaan te verschaffen, door een eigen boerenbedrijf op voldoend-groote schaal.

De vroegere mededeelingen gaan niet verder dan het relaas betreffende het eerste deel: de demonstratieve arbeid en de resultaten daarvan voor de bevolking. Het bleek, dat onder de gewassen, die met voordeel konden worden verbouwd, vóór alle andere, de Europeesche aardappel in aanmerking kwam. Door het slagen van de genomen proef is duidelijk bewezen, dat op

Sluiten