Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landbouwgebied uitnemende resultaten te bereiken zijn, althans onder een bevolking, die van huis uit landbouwer is, zonder eenig onderwijs in schoolschen vorm en zonder iets, dat ook maar in de verte op een landbouwschool gelijkt. Wel gaf Botje de laatste tijden les aan de kweekelingen der opleidingsschool voor inlandsche zendingsonderwijzers te Raja, maar behalve dat dit slechts een klein onderdeel van zijn arbeid was, werd deze ook niet eerder ter hand genomen, dan toen het bewijs geleverd was, dat de aardappelverbouw geslaagd was. En dat deze geslaagd is, is het resultaat van de proeftuinen, op kleine schaal in de buurt van Berastagi begonnen, in verband met twee factoren, 1°. het loonende van den aardappelverbouw tengevolge van een ruim afzetgebied, 2°. de aanleg der bevolking om profijt te trekken van wat haar door demonstratie wordt getoond en de geschiktheid blijkbaar, om zich alleen reeds door afkijken onze methodes eigen te maken.

Omtrent de resultaten is door sommigen wel eens twijfel geopperd. Waren de cijfers, die medegedeeld werden, wel juist? Welnu, elke twijfel daaromtrent kan worden weggenomen, omdat er een goede, door den controleur ingestelde contröle op den afvoer der aardappelen en andere producten van de Hoogvlakte wordt uitgeoefend, terwijl voorts de door de douane teBelawan verstrekte opgaven toch zeker omtrent den uitvoer naar streken, buiten het gewest gelegen, absoluut betrouwbaar zijn. De resultaten blijken zelfs nog schitterender, dan wij ons durfden voorstellen.

De Delicourant van 12 December 1917 meldde reeds, dat ook de Straits Settlements tot de afnemers van de Karosche aardappelen zijn gaan behooren, waardoor de productie steeds kon stijgen. In 1915 werden van de Hoogvlakte langs Tongkeh uitgevoerd 36000 pikoel, in 1916 reeds 57000, en de schatting over 1917 was ' + 70.000 pikoel, vertegenwoordigende een waarde van f 350.000. En ziehier een staatje van de douane, dat de deur dicht doet: Uitvoer van aardappelen te Belawan gedurende Jan.—December 1916 en Jan.—December 1917.

k.g. k g.

naar: over 1916. over 1917.

Pinang 972.180 1.101.100

Singapoera 1035.917 2.294.720

Buitenbezittingen. . 131.560 55.735

Java 5.200

Bijeen . . . 2.139.657 3.456.755

Sluiten