Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal wel geen verwondering wekken, dat ook

De Islam. ° ö '

in de Bataklanden gelijk over geheel Indië, de Mohammedaansche beweging in de laatste jaren in kracht toeneemt. Men behoeft hierin nog niet eens reactie tegen de zending te zien, hoewel ook aan haar wellicht voor een deel de opleving van Mohammedaansche gezindheid moet worden toegeschreven. Deels draagt de beweging wel een godsdienstig karakter, met namen in Angkola, maar economische drijfveeren spelen allicht een grooter rol. De beweging openbaart zich althans in een aansluiting bij de Sarëkat-Islam. In Mandailing telt deze reeds ongeveer 8000 leden. Ook in Natar, Padang Si Dimpoean, Si Bolga en Batang Toroe-districten en in Baroes werd een afdeeling opgericht. De Mohammedaansche invloed doet zich ook in de gebieden der zendingswerkzaamheid sterker gevoelen, niet alleen in de grenstreken als Si Pirok en NoordPadang Lawas (het ressort Si Piongot), maar zelfs tot in de omgeving van Na Roemonda (Toba-meer) en in "het algemeen in de streken waardoor de verbinding van Zuid-Tapanoeli met het Si Antarsche cultuurgebied loopt. Dat deze wassende invloed de zending wel eenigszins verontrust is begrijpelijk. Men kan het echter voor zeker aannemen, dat er een zeer krachtige, talrijke kern is onder de Tobasche Christenen, die trouw aan de zijde der zending zal blijven staan. Men onderschatte niet de macht van de degelijke organisatie der Rijnsche Zending. De Christenen hebben een geweldigen steun aan een geestelijke leiding uitgaande van een vijftigtal Europeanen, die allen in één geest, in één organisatie werkzaam zijn. Daartegenover moeten de Mohammedaansche Bataks het geheel zonder Europeesche leiding doen.

Voorshands valt uit de mededeelingen van de zijde der Zending nog niet op te maken in hoeverre het feit van het als bondgenooten samen strijden van Duitschland en Turkije van invloed is op de onderlinge verhouding van Christenen en Mohammedanen in de Bataklanden. Misschien is de Zending niet zonder opzet op dit punt eenigszins gereserveerd. Afgaande op haar uitingen omtrent den Islam in de vroegere jaargangen van haar berichten zal ze de eigenaardige situatie van thans niet met onverdeelde instemming kunnen begroeten, haar integendeel als een min of meer pijnlijke geschiedenis moeten gevoelen.

Sluiten