Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enkele losse feiten en bijzonderheden mogen hier worden vermeld. Te Si Bolga word een commissie gevormd voor het behartigen van de belangen van Bataksche jongens van elders, die te Si Bolga de Europeesche school bezoeken. Men beoogt, zoo mogelijk, de oprichting van een kosthuis, beheerd door de gemeentekas.

Op initiatief van den landbouwleeraar werd aan het Departement van landbouw op een aldaar ingediend ontwerp-begrooting een subsidie gevraagd voor een uit eigen fondsen op te richten landbouwschool ten behoeve van de bevolking der afdeeling Padang Si Dimpoean.

Van min of meer omvangrijke rampen weet Tapanoeli ook te spreken. Vooral 1915 was een ongeluksjaar. Toba werd bedreigd door een ernstige cholera-epidemie. Door inenting op groote schaal werd dit gevaar bezworen, hoewel er toch nog een dertigtal aan deze ziekte bezweken.

In Mandailing woedde hier en daar malaria in hevige mate. In het dorp Tamiang werd niet minder dan '/4 der bevolking aangetast. Chinine-verstrekking op ruime schaal deed de ziekte wijken.

Op 28 November 1915 had een geweldige overstrooming plaats, vermoedelijk als gevolg van vulkanische werking van den Sorik Marapi, waardoor vooral het zoo welvarende Tano Bato geteisterd werd. Behalve dat hierbij 67 menschen het leven verloren, werd er groote schade toegebracht aan wegen, bruggen en huizen.

In diezelfde maand werd de afdeeling Si Bolga en Batang Toroedistricten bezocht door een geweldige wolkbreuk. Ook hierbij gingen menschenlevens verloren, terwijl de materieele schade eveneens zeer aanzienlijk was.

Als teeken, hoezeer het Batang-Toroesche zich als cultuurstreek ontwikkelt in den trant van het Delische, waardoor het Europeesche element daar in beteekenis toeneemt, mag gelden de oprichting op 16 November 1916 van de vereeniging „Vrijwilligers Korps Tapanoeli" te Batang Toroe, bestaande uit minstens 25 de wapens dragende leden.

Reeds vroeger (4 Juni 1913) was in diezelfde streek opgericht de „Tapanoeli Planters Vereeniging", welker gewijzigde statuten opnieuw den 18den December 1914 werden goedgekeurd.

Sluiten