Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat zij van hem een granaatappel had aangenomen, d. i. door hem bevrucht was, zijn vrouw was geworden.

Welnu: ook aan deze planten-symboliek zien wij dus weer, wat Dionysus eigenlijk is: vegetatie-godheid bij uitnemendheid. De gangbare oude verklaring, dat hij een „wijngod" zou zijn, zooals trouwens de oudheid zelf al meende, is eenvoudig dwaasheid. Wel is het begrijpelijk, hoe men er toe gekomen is: de wijnstok speelt in de symboliek een grooten rol, en . . . de zwelgpartijen, die de extase mee hielpen opwekken, deden het hunne er toe, om deze opvatting post te doen vatten. De wijn was nu eenmaal de eenige alcoholische drank, dien de oude volken tot hun beschikking hadden; waren zij in dit opzicht even rijk gesorteerd als wij, dan was Dionysus misschien wel tot jenever- of brandewijngod gepromoveerd in plaats van tót wijngod. Wanneer Dionysus dit laatste werkelijk was, waar blijft dan de verklaring van den klimop? Men heeft dit wel zoo willen uitleggen, dat uit klimop een alcoholische drank zou zijn bereid '). Maar daargelaten of dit juist is — wat ik niet heb kunnen controleeren — het zou toch niets zeggen omtrent den granaatappel,of de dierlijke symbolen. Neen, alles aan den god wijst op zijn vegetatieve beteekenis.

De ritus

Ook de ritushandelingen. Dat het hierbij tot sexueele uitspattingen kwam, is boven al aangeduid; dit spreekt voor zich zelf. Minder duidelijk is op het eerste gezicht de beteekenis van de verscheuring van het offerdier.

Op zich zelf is het feit, dat het offer verscheurd werd, al merkwaardig. We zouden het verschil met de gewone wijze van offeren — het op ritueele wijze in stukken snijden — misschien voldoende verklaard kunnen achten door den toestand van waanzin, waarin de vereerders het slachtoffer doodden; maar onwillekeurig doet dit uiteenrukken toch aan allerlei

') Zoo verklaarden de oudere mythologen (trouwens ook Cruppe nog) ook den bijnaam Dendrites door vermoedelijke alcoholwinning uit boomen. Voor de juiste verklaring zie boven p. 15.

Sluiten