Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nacht, en scheurde het lichaam van Osiris in veertien deelen, die hij overal om zich heen strooide. Isis echter zocht de stukken bijeen, en begroef ze. Daarop verscheen Osiris uit de onderwereld ), en oefende zijn zoon Horos in den strijd tegen Typhon, die na langen kamp volkomen verslagen werd.

Zonder op dit verhaal diep in te gaan, kunnen wij toch wel zeggen, dat het weer vol vegetatie-symboliek zit; Osiris is ook weer een vruchtbaarheidsgod *). Dat blijkt uit alles, ook uit de legende, dat hij den akkerbouw in Egypte zou hebben ingevoerd, zooals Demeter dat volgens de Grieksche religie gedaan heeft.

Zoo komen wij tot de conclusie, dat het verscheuren en rondstrooien van ledematen een symbool is voor het zaaien; uit de Osiris-mythe spreekt dat wel heel duidelijk. Alweer vruchtbaarheidssymboliek dus.

Wil dat nu zeggen, dat de Thracische stammen, die in extatischen waanzin hun offerdier uiteenrukten, en de stukken om zich wierpen ) en verslonden, daarbij werkelijk aan het zaaien van de vruchtbaarheid dachten? Dat zij dit alles met welbewuste overweging deden?

Neen; deze symboliek is volkomen onbewust; in tegenstelling tot een latere, waarover wij straks spreken. Dat maakt haar juist zoo interessant. Het is een z.g. „symptoom"- of „symbool-handeling", een geheel onwillekeurige uiting van iets, dat in ons onbewuste leeft, en waaraan wij zelf op het oogenblik van die uiting allerminst denken. Zoo kan het achteloos spelen met een trouwring de aanduiding zijn van een verzwakte standvastigheid, zonder dat degeen, die op die manier bezig is zijn innerlijk te verraden, zich van de beteekenis van zijn schijnbaar niets-zeggende handeling ook maar eenigszins is bewust *).

) Symbool voor de herrijzing der natuur.

2) Men Verwondere zich niet, dat allerlei verschillende goden in den grond hetzelfde beteekenen; de vegetatie-cultus is algemeen-menscheltjk.

3) Denk aan den Cybele-dienst, p. 4. Daarbij werden juist de bevruchtende deelen van het menschelijk lichaam rondgestrooid.

4) A. van der Chijs, .Inleiding tot de grondbegrippen en de techniek der psychoanalyse". — Baam, Hollandia-Drukkerrj, serie „Uit Zenuw- en Zieleleven".

Sluiten