Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindt haar dochter terug, en mag haar weer houden, zij het dan ook voor de helft van het jaar.

Demeters-vereerders zochten in haar dienst het eeuwige leven, omdat zij, de natuur, zelf de eeuwigheid was. Zij deden dat door heiliging. Hoe de ritus was ingericht — wij weten er bitter weinig van, al kunnen wij wel iets gissen. Kehgieuse reinigingen, offers en mysterie-spelen, die het lijden der godin voorstelden, zullen zeker er wel bij hebben plaats gehad. Maar de mystieke bedoeling staat in elk geval vast •

i-i " .de ,ZU°ht t0t verlossin8 van het aardsche, hel tndelrjke, het beperkte; het diepe verlangen naar een hooger en beter, een eeuwig leven.

Zoo vonden Dionysus en Demelers aanhangers elkaar, en naast de godin vereerden zij in het veivolg ook dengiooten god van de vruchtbaarheid. Iakchos was de naam.^waaronder zij hem bij hun heilige handelingen aanriepen, en met Uemeter en Persephone vormde hij een mystieke drieëenheid, van Natuur en van Eeuwigheid.

Dit alles raakte niet het v o 1 k s g e 1 o o f, en evenmin de orhcieele staatsreligie. Maar ook in deze beide heeft Dionysus zijn weg gevonden. Wat hij beteekende vooi de gioote massa, die den uiteilijken kant van de dingen waarneemt, zagen wij reeds; rest ons nog den god te beschouwen als object van officieele feestviering.

Natuurlijk moeten er in Griekenland al lang allerlei religieuse feesten hebben bestaan, voordat Dionysus zijn zegetocht in het land had gehouden. Zoo werden te Athene de oude „Anthestena gevierd, een bloeifeest tot viering der nieuwe lente, m de maand Anthesterion (Februari—Maart). Maar tevens was dit de gelegenheid, waarbij de zielen dei afgestorvenen de Keres, werden vereerd, een Allerzielenfeest, waarop de dooden, die uit hun graven oprezen en over de aarde doolden, door hun nakomelingen moesten worden verzoend en gunstig gestemd. Lente en dood - wij zien hier WtCu d?zellde v«binding van die twee schijnbaar zoo verschillende begrippen als in den Orphischen dienst. Zoo

Sluiten