Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam het, dat Dionysus, toen zijn dienst zich eenmaal bij het volk had gevestigd als heer der vruchtbaarheid, ook beheerscher werd van de dooden, en dat het oude driedaagsche feest te zijner eer werd gevierd. Als op den eersten dag, de Pithoigia of „kruikenfeest", plechtig de jonge gegiste wijn voor het eerst was getapt, had op den volgenden het „kannenfeest" plaats, dat met een lustigen wedstrijd in het drinken gevierd werd. Maar daarbij kwam iets anders, een ernstiger plechtigheid: het geheime offer van de „Basilissa" — de vrouw van den hoogsten staatspriester, den Archon Basileus — en haar huwelijk met den god. De „Koningin" — een oude titel, uit den tijd van het koningschap overgebleven — betrad alleen, in strenge afzondering, den tempel van Dionysus, en werd volgens het volksgeloof door den grooten vruchtbaarheidsgod tot diens eigen vrouw gemaakt. Zij, als schakel tusschen goden en menschen, nam de bevruchting voor heel den staat, voor het Attische volk, in zich op, en bracht zoo den zegen der vruchtbaarheid aan het land. Er zit iets ontroerends in de naïeveteit van dezen sterk-symbolischen ritus. — Op den derden dag eindelijk, het „pottenfeest", (Chutroi) werden potten met offergaven, vooral gekookte peulvruchten, aan de dooden en hun beheerschers — behalve Dinoysus ook Hermes — gewijd.

Maar niet alleen de Anthesteria waren aan Dionysus heilig. Al vóór de maand Anthesterion waren elk jaar al twee feesten voor hem gevierd: eerst dat van de druivenoogst, de „kleine" of „landelijke" Dionysia in Poseideon (December—Januari), daarna het persfeest, één maand later, in Gameleon. Echte volksfeesten waren dat, met optochten, maaltijden, wedstrijden uitdeelingen; en — verre van sober. Maar in luister werden zij ver overstraald door de „groote" of „steedsche" Dionysia, in Elaphebolion (Maart—April) onder enormen toeloop en belangstelling van al wat Grieksch was te Athene gevierd.

Moeilijk kunnen we ons het geweldige enthusiasme indenken voor Dionysus' plechtigsten jaardag. Het was alsof de oude extase zich van Athene's bevolking had meester gemaakt. Ieder huis werd verlaten, alles liep uit, mannen, vrouwen en

Sluiten