Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord.de hem. Een mysteriespel dus, tot aanschouwelijke vereering van het goddelijke, tot viering van Dionysus' geest.

Zóó moet de tragedie ontstaan zijn. Zooals wij haar kennen, behelst zij niet het lijden van den vruchtbaarheidsgod, maar dat van heroën uit het voorgeslacht; Dionysus zelf was uit het spel verdwenen, maar wel had de voorstelling nog altijd plaats ter eere van hem. In dien vorm is de tragedie opgebloeid door den geest der drie groote meesters: Aeschylus, Sophocles en Euripides.

Zij allen hadden iets van den Dionysischen geestdrift in zich, maar Euripides, het kind van een ontnuchterden tijd, wel het minst. De „Socratische" geest, de geest van wetenschap en rationalisme, was opgekomen, en haalde de tragedie uit haar extatischen vlucht naar de laagheid van het alledaagsche, zoodat zij ging kwijnen en stierf.

Maar ook de tragedie is later, als Dionysus, herrezen. In haar hoogsten vorm is zij een onsterfelijk bezit geworden van alle geslachten. In de bezielde kunst van den tooneelspeler leeft nog ten huidigen dage iets van de oude extase, die aan geen tijd noch plaats is gebonden.

Ook zóo heeft Dionysus de wereld veroverd.

Sluiten