Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het jaar 1912 verscheen een frisch geschreven boekje, getiteld: The Psychology of Insanity, van de hand van den Engelschman Bernard Hart.

Dit boekje bevat naast verschillende opvattingen, waarin niet iedereen met den schrijver zal kunnen meegaan, een aantal zeer juiste en aantrekkelijk weergegeven beschouwingen, onder welke vooral die over „complexen" op den voorgrond treden.

In het onderstaande heb ik — daarbij voor een goed deel Hart volgend — de beteekenis der complexen voor ons geestesleven trachten uiteen te zetten, het komt mij waarschijnlijk voor, dat daarvan ook door niet-psychologen en niet-psychiaters gaarne kennis zal worden genomen.

Waar een voorbeeld op zijn plaats was, heb ik dat nog al eens ontleend aan wat de oorlog ons heeft te zien gegeven, de eerste aanleiding toch tot het publiceeren van dit opstel is geweest het doel om eenig licht te laten vallen op het verschijnsel der sympathieën en antipathieën, dat ook de thans woedende krijg weder zoo sterk naar voren heeft gebracht.

Den derden Dinsdag in September van het jaar 1916 werd, evenals andere jaren op dien dag, de Troonrede voorgelezen en, evenals andere jaren, werden door verschillende bladen besprekingen aan die rede gewijd.

Het is niet de bedoeling op die besprekingen in te gaan, slechts een paar oordeelvellingen willen we hier Irort vermelden, zij zijn ontleend aan het Algemeen Handelsblad van 20 September 1916.

Volgens het Vaderland „is de Troonrede een stuk,

Sluiten