Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zeker met groote voldoening zal worden gelezen, want het daarin gesproken woord is juist dat, wat wij op dit oogenblik behoeven".

Naar het oordeel van het Centrum is de Troonrede „een stuk, dat weinig nieuws bevat en evenmin veel nieuwe gezichtspunten opent".

De Rotterdammer kan den inhoud der rede het best aldus karakteriseeren: „Een onbedoeld, maar vernietigend protest tegen het Kabinet, dat te kwader uur het bestand verbrak".

Ziedaar drie reacties op den zelfden prikkel, inwerkend op hetzelfde oogenblik onder voor allen dezelfde uitwendige omstandigheden.

Wij stappen van de Troonrede af en geven het woord aan twee doorsnee-Hollanders om hun meeningen te zeggen over de beide oorlogvoerende partijen. Gemakshalve laat ik dat oordeel den beiden leidenden machten, Engeland en Duitschland, gelden

De eene Hollander: „Het is Duitschland te doen om de „opperheerschappij in Europa, zoowel te land als ter zee. „Tientallen van jaren heeft het zich met dit doel voor oogen „tot de tanden gewapend en herhaaldelijk heeft het met den „sabel gerinkeld om zijn zin door te drijven. De oorlog is „in Duitschland jarenlang als een fröhlicher Krieg gepropageerd en begonnen, toen dat land de omstandigheden gunstig „achtte. Als Duitschland gewild had, had het den oorlog „kunnen voorkomen, van Engelsche zijde is al het mogelijke „in het werk gesteld om dat gedaan te krijgen. De inval in „België is een brute schending van het volkerenrecht. Enge„land heeft zich partij gesteld tot handhaving van het even„wicht in Europa, tot bescherming der vrijheid, der beschaving „en van het recht der kleine naties. Het beste bewijs, dat „de geallieerden geen oorlog wilden is daarin te zien, dat

') Hel aantal en de waaide der argumenten is, zooals ik hoop duidelijk te maken, van geen beslissènde beteekenis voor de bepaling der richting van iemands sympathieën en antipathieën. Ik heb dan ook maar een en ander aangehaald van wat we zoo dagelijks te hooren krijgen.

Sluiten