Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ze niet voorbereid waren, toen deze uitbrak. Wat de kleine „staten van Duitschland te wachten hebben leeren de oorlog „roet Denemarken en onze eigen ervaringen inzake de „Tu„bantia", „de Berkelstroom" e.a. meer. Een overwinnend „Duitschland beteekent het einde van ons bestaan als zelfstandige natie" enz. enz. enz.

De andere Hollander: „De Engelschen moeten hun mond „houden over bescherming van vrijheid en beschaving. Het „volk, dat nog geen 20 jaar geleden de twee Boerenrepublieken inpalmde en om dit doel te kunnen bereiken ongeveer „alle boerenhoeven in den Vrijstaat en een groot aantal in „Transvaal platbrandde, de vrouwen en kinderen in concentratiekampen bracht en daardoor zes en twintig duizend, „drie honderd en zeventig x) dier ongelukkigen naar het graf „hielp, moet zwijgen over bescherming van vrijheid en beschaving en het recht der kleine naties. De tegenwoordige „oorlog is een werk der Engelsche diplomatie, die haar arbeid „begon door en onder Edward VII, een arbeid daarin bestaande, dat door ententes Duitschland een strop werd „omgedaan met het doel dien op het gewenschte oogenblik „dicht te trekken. Daarvoor werd in Frankrijk de revanche„idee goed wakker gehouden en gingen de Fransche milliarden „naar Rusland ter versterking van de weermacht van dat land. „Duitschland moest er onder, omdat het door zijn noeste „vlijt de Engelschen, die bezig waren in te dutten, van de „wereldmarkt ging verdringen.

„Was Rusland — zeker van Engelschen steun — niet „doorgegaan met mobiliseeren, toen Duitschland nog aandrong „om met die bedreiging op te houden, dan ware de oorlog „nog voorkomen. Wat praten de Engelschen van Duitsche „wreedheid, diezelfde Engelschen, die in Zuid-Afrika zoo „barbaarsch hebben huisgehouden, die den knevelaar van „Finland en Polen, de verwoesters van een stuk van Oost„Pruisen, het land van den knoet tot bondgenoot hebben,

D|J ÏVl" cSfer' v<x»*omend in het Jaarboek voor Statistiek van de Unie VE>r£ura-Atrika. • In het Engelsche Lagerhuis was indertijd het getal: 15000 a 16000 genoemd.

Sluiten