Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russischen generaal ontleend waren, om toch vooral geen vrede te sluiten, die niet voor langen rijd dien vrede zou waarborgen. Als we dit geheele artikel in een paar woorden gewoon Hollandsen weergeven en ontdoen van de franje, die in deftige taal argumenten heet, dan luidt dat artikel: „Ik wensch van ganscher harte, dat de Duitschers zóó ongenadig op hun ziel zullen krijgen, dat ze het hoofd nooit meer kunnen opsteken .

In het begin van den oorlog had een hoogleeraar den treurigen moed om op diverse gronden den oorlog als zoodanig te verdedigen. Dat was in den tijd, toen de meeste menschen hier te lande (evenals thans nog) van oordeel waren, dat de oorlog door Duitschland is uitgelokt. In gewoon Hollandsen vertaald, luidt dit artikel: „Aan Duitschland kan geen verwijt gemaakt worden", dit korte artikel is geschreven door een pro-Duitsch complex.

Toen de eerste zending Duitsche kinderen in Holland was aangekomen om hun hongerige magen weer eens te vullen, verscheen in een der dagbladen een stuk van de hand van een hoogleeraar. In dat stuk werd door argumenten, deftig gerangschikt sub 1, 2 en 3, het verderfelijke en ongeoorloofde van den maatregel betoogd, ja duidelijk uiteengezet, dat het laten hongerlijden der Duitsche kleinen een weldaad zou zijn. Kort weergegeven in gewone taal luidt het betoog dan ook: „laat ze hongerlijden", welk betoog geschreven is door een sterk anti-Duitsch complex. Deze hoogleeraar heeft van den verkorten inhoud Ahnung gehad, getuige het gevoelige begin: de veronderstelling (waarmee hij het natuurlijk heelemaal niet eens is), dat door anderen in zijn artikel een hardvochtig anti-Duitsch betoog zal gezien worden.

Precies hetzelfde betoog (in verband met het onderwerp in iets andere woorden gesteld) verscheen in een plaatselijk blad hier te lande, toen een Hollandsche ambulance naar Duitschland zou worden gezonden; het aantal voorbeelden, dat de tegenwoordige oorlog heeft geleverd, is trouwens legio.

Het mechanisme der rationalisatie komt dikwijls duidelijk aan den dag op het terrein van moraliteit en ethiek, waar

Sluiten