Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf verdeeld worden en verlamming van werkkracht en een pijnlijke affecttoestand zullen er uit voortvloeien.

Het begrip conflict moge geïllustreerd worden door ons vroeger voorbeeld van den verliefden man, waaraan nu wordt toegevoegd, dat het voorwerp van zijn passie al de vrouw van een anderen man is. De geest van den minnaar zal dan twee complexen vertoonen, welke in twee tegengestelde, elkaar niet verdragende en niet bij elkaar te brengen richtingen voeren. Aan de eene zijde vinden we het verlangen naar het bezit van de vrouw, aan de andere zijde de tegenkrachten, gevormd door zedekundige beginselen en vrees voor gevolgen. Deze toestand wordt gekenmerkt door een onbehagelijk gevoel van emotioneele spanning, het individu gevoelt zichzelf geslingerd tusschen twee gedragslijnen, die geen van beide te volgen zijn door den weerstand, door de andere geboden. Dit conflict met zijn emotioneele spanning, besluiteloosheid en verlamming kan niet onbepaald lang blijven voortbestaan, het is een biologische noodzakelijkheid, dat eene of andere oplossing der moeilijkheid, een of andere weg, die uit de impasse voert, worde gevonden. Deze oplossing kan in verschillende richting liggen. Het individu kan inzien, dat de mogelijke oplossingen niet beide kunnen verkregen worden en na overweging van de beteekenis van elk dier beide, welbewust tot het besluit komen, dat de een moet worden opgeofferd ten gunste van de andere.

Ook kan het conflict gemodificeerd worden zoodanig, dat het zijn conflict-karakter verliest.

De subjectieve schatting van de strijdkrachten in ons en het weloverwogen aanvaarden van de bewust gekozen gedragslijn kunnen worden beschouwd als de rationeele of ideëele oplossing van het conflict. In werkelijkheid is het de eerüge afdoende, de eenige mogelijke oplossing in den stricten zin van het woord.

Door de andere wijze van oplossing bevrijdt zich de geest van de emotioneele spanning en de verlamming van werkkracht niet door een beslissend gevecht, dat een der strijdende groepen vernietigt, maar door een proces, dat al terstond het

'92

Sluiten