Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krankzinnigen. De man, die zijn vrouw van persecutoire plannen verdenkt, ziet in het vragen naar zijn welstand het verlangen naar zijn dood, in de ontvangen versnaperingen middelen om hem uit de wereld te helpen, in onverschillige bejegening een versterking van zijn complex zonder meer, in het niet-vragen naar zijn gezondheid hetzelfde enz. enz.

Vooral in de nieuwste richting der psychologie speelt een groote rol het mechanisme, dat wordt bestempeld met den naam repressie, verdringing.

Bij de boven vermelde methode is aan elk der opponeerende complexen een plaats in het bewustzijnsveld toegestaan, door de methode der repressie echter wordt het conflict vermeden door de verdringing van een der opponenten uit het bewustzijn, aan dezen verbannen opponent wordt niet vergund om onder dezelfde voorwaarden, dezelfde omstandigheden te strijden als de andere opponent, die in het bezit blijft van het bewustzijnsveld. Laten we eens aannemen, dat iemand in het verleden iets gedaan heeft, waarover hij zich moet schamen, zoodat de herinnering aan die handeling pijnlijke gevoelens van wroeging wekt. In technische taal zouden we dit kunnen uitdrukken door te zeggen, dat de herinnering aan de handeling tot het ontstaan van een complex voert, hetwelk de persoonlijkheid als geheel tegenstaat: er wordt een conflict tusschen het complex en de persoonlijkheid geboren.

Onder deze omstandigheden kan het individu zich van de gevoelens van zelfverwijt pogen te bevrijden door het streven om de pijnlijke herinnering uit zijn geest te verdrijven en haar bestaan zooveel mogelijk te ignoreeren: er wordt gepoogd om het complex kwijt te raken door het uit het bewustzijnsveld te verdringen. Deze methode zal wel aan ieder bekend zijn.

Door Da rwin was reeds opgemerkt: „vond ik een gepubliceerd feit, een waarneming of een gedachte, die met mijne bevindingen niet overeenstemde, dan noteerde ik die zoo spoedig mogelijk woordelijk. De ervaring had mij geleerd, dat de feiten, die ons niet van pas komen, eerder verdwijnen uit het geheugen dan zij, die dat wel doen".

Sluiten