Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbetering: in het belang van eigen persoon, familie, of ook ter wille van de gemeenschap.

Het kwaad, dat wij willen bespreken, wortelt in den bodem eener over het algemeen onklare opvatting omtrent wezen en waarde der vrouw, voortgesproten uit een verkeerde levensbeschouwing. Het leven toch met zijn perioden van voorbereiding en werkzaamheid beteekent: arbeid! Zoolang iemand zijn geheele leven niet als arbeid opvat, als een arbeid, die in direct verband met de voortplanting en ontwikkeling van het menschelijk geslacht te brengen is, zoolang iemand liever maar alleen een willekeurig deel van zijn leven onder dit begrip brengt, zóólang heeft hij ook zijn roeping als mensch gemist.

Het is de plicht van een ieder in zijn leven te arbeiden overeenkomstig zijn gaven en opleiding.

In strijd met dit vanzelfsprekende feit komt men vaak menschen — en vooral vrouwen — tegen, welke uit onwetendheid omtrent haar wezen, waarde en de natuurlijke richting harer productiviteit met zichzelf ontevreden zijn en dientengevolge zich beklagend over haar lot, zich zelf berooven van het genot eener bevredigende vervulling harer roeping en dat alléén, omdat het haar aan een voorbereiding tot haar natuurlijke bestemming ontbroken heeft of deze op verkeerde wijze haar deel geworden is.

Dat het meisje bij de keus van haar echtgenoot maar al te vaak niet het minste oordeel aan den dag legt, komt voort uit dezelfde oorzaak.

De jonge vrouw koestert in plaats van blij vertrouwen bange moedeloosheid, daar zij zich tegen de haar onbekende en daarom weinig aanlokkende eischen van het moederschap niet opgewassen voelt.

Ook de jonge moeder staat dikwijls werkeloos tegenover haar hulpbehoevenden eerstgeborene en vertrouwt haar heiligste plichten als verzorgster en opvoedster toe aan betaalde krachten, die beter op de hoogte zijn. Te laat komt dan 't inzicht, dat haar vorming een gevoelig tekort vertoont

Sluiten