Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Over de oorspronkelijke verhouding der vrouw tot man en kind

De tegenwoordig veel behandelde strijdvraag aangaande een geschikten vorm, waarin de voorlichting over de natuurlijke verhouding der menschen kan gegeven worden, meen ik tot aller geruststelling in dier voege te kunnen beantwoorden, dat eene inleiding in de groote ernstige Idee der natuur geen rijp mensch schaden, juist integendeel slechts van voordeel zijn kan.

Steeds wijkt het lage en inferieure, waar verheven gedachten het overwicht krijgen.

Immer blijft net evenwel verkeerd met de waarheid verstoppertje te spelen; een handelwijze, welke den zelfbewusten mensch geenszins waardig is.

Wij allen doorloopen vroeg of laat zoowel eenlichamelijke als een geestelijke ontwikkeling overeenkomstig die der natuur, welke zich van 't onbewust bestaan der planten over het instinctieve leven der dieren ontplooit tot het menschelijk zelf bewustzijn. Op dezen langen moeitevollen weg zijn natuur en beschaving onze trouwste gidsen, immer bereid ons ter zijde te staan en met raad en daad den moeilijken tocht te vergemakkelijken.

Wie om de een of andere reden in opvoedkundig opzicht aan zich zelf is overgelaten, zoomede hij die langer bij de dierlijk-instinctieve levensphase is blijven staan, die zal zijn natuurlijke aandrift ook dan nog blindelings volgen, wanneer

Sluiten