Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich daarbij den man, welke zich aan deze taak geeft, in den weg stellen, zijn in verband met zijn tegenovergestelden aanleg bijna onoverkomelijk en dwingen hem maar al te vaak tot een eenzijdige en oppervlakkige beschouwingswijze; deze eenzijdigheid is het resultaat van de gewoonte om te generaliseeren, waardoor de vrouw gerukt wordt uit haar verband met de overige menschheid, deze oppervlakkigheid 't gevolg van het verzuim de vrouw in verband met het vrouwelijke in de geheele natuur te bestudeeren.

Bii de bestudeering van de vrouw is het een eerste eisch velerlei wat in het subtiel en ingewikkeld gebouwde organisme van den mensch duister schijnt, daar op te zoeken, waar het in groote en eenvoudige trekken terug te vinden is, d. i.: in het geheel der natuur. Daaruit moet de mensch zich zelf beter leeren begrijpen en in haar den stam zoeken, waaruit in hem de fijnste bloesems zijn voortgesproten.

Het groeien van een organisme, hetzij plant, dier of mensch is een vorm van *t eindig bestaan. Groeit een organisme over de eigen grenzen heen, spruit het uit, laat het vruchten achter; blijft aldus na het te gronde gaan nog iets over wat voortgroeit, terwijl het organisme zelf tot stof vergaat, zoo noemt men deze bijzondere wijze van groei: voortplanting. Door dergelijke, over de afgepaalde grenzen van t organisme zich uitstrekkende, ontwikkelingsprocessen worden de kenmerken der soort van de eene generatie op de andere overgeƫrfd.

Het eindige leven van het individu wordt zoo in het oneindige der soort voortgezet; dat is het grondbeginsel der voortplanting.

De voortplanting, als groei van het organisme over de eigen grenzen heen, komt het duidelijkst voor den dag op den laagsten trap van het organische leven.

Hoe hooger men komt in de dierenreeks, des te onduidelijker wordt dit proces en men kan het slechts herkennen en overzien door zich den meer eenvoudigen vorm te herinneren.

Bij de laagststaande levende wezens wordt het bestaan voortgezet, doordat eenvoudig willekeurige deelen van het

Sluiten