Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorspronkelijke organisme voortgroeien. Op bepaalde oogenblikken is het daarbij niet te onderscheiden, waar het moederlijk organisme eindigt en de vrucht begint: zóó eenvoudig en tegelijkertijd innig is hun .verband.

Hoe hooger men komt in de dierenreeks, des te ingewikkelder wordt de voortplanting, tot zij bij de gewervelde dieren en in 't bijzonder bij den mensch haar hoogsten graad van gecompliceerdheid bereikt. De daarmede parallel loopende verzwaring van de taak der voortplanting voert tot een verdeeling van den voortplantingsarbeid o,ver verschillende krachten en langer tijd. Dat is gemakkelijk te begrijpen, daar wij zelf ook in het leven, bij het tot stand brengen van een moeilijke taak, net doen als de natuur: kan een werk door één persoon alleen niet gepresteerd worden, zoo verdeelen we dat onder meerdere helpers. En ook de voor den arbeid benoodigde tijd groeit naar verhouding van de zwaarte der verrichting.

Naarmate een organisme veelzijdiger georganiseerd is, heeft het ook meer organen noodig om de bijzondere functies op zich te nemen en een deel bij te dragen tot de instandhouding van het geheel. Hieruit laat zich gemakkelijk verklaren, dat ook in de natuur voor de belangrijke taak der voortplanting bijzondere schikkingen getroffen zijn.

Meer gecompliceerde organismen toch kunnen de voortplanting niet meer bewerkstelligen met behulp van één enkel orgaan. Zij moeten die over twee organen of zelfs over twee individuen verdeelen: door arbeidsverdeeling ontstaan, in plaats van het oorspronkelijke neutrale principe, dat eenvoudig in neutrale richting voortgroeide, twee scheidende en zich weer vereenigende principes — het mannelijke en het vrouwelijke — waarbij men bewijzen kan, dat het mannelijke oorspronkelijk uit het vrouwelijke is voortgekomen.

En daar nu het afgesplitste mannelijke principe zich, tot verwekking van het kinderlijk principe, tijdelijk met het vrouwelijke vereenigt, zoo hebben we bij het voortplantingsproces, behalve met arbeidsverdeeling ook met vereeniging en wederkeerige aanvulling van den 215

Sluiten