Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stabiliteit ter uitdrijving der voldragen vrucht. Daarop volgt een geweldige revolutie in het voedingsregime, om het kind evenals te voren op kosten zijner moeder te verzekeren van het levensonderhoud, dat met zijn behoeften het best overeenkomt.

Neemt men aan, dat er zes kinderen achtereen voldragen en een tijdlang aan de borst gevoed worden en telt men daarbij het geregeld plaatshebbend verlies aan lichaamssappen tusschentijds, zoo heeft de vrouw dezelfde stoffelijke prestatie, welke tot haar eigen groei in haar jeugd noodig was, tweemaal herhaald.

De matrone heeft aldus figuurlijk gesproken drie volwassen menschen opgebouwd, en dat in hetzelfde snelle tempo, waarin zij zelf groeide in haar jonge jaren.

Deze verhouding verandert slechts schijnbaar ten gunste van het mannelijk geslacht, wanneer men zijn stofverbruik in directen dienst der voortplanting optelt bij zijn indirect verbruik in verband daarmede. Daarbij toch is het moeilijk een grens te trekken tusschen het absoluut noodzakelijke en het overbodige. Men moet namelijk een zeker percentage aan verlies van kracht — voor de inspanning bij het werven van het wijfje, voor de vorming en het gebruik der capaciteiten, welke ten doel hebben een goeden indruk te maken, en der wapens ter verdrijving van minderwaardige mededingers — op de rekening van den man schrijven.

Beter is het dan ook de directe mannel ij ke prestaties met de indirecte vrouwelijke te vergelijken, daar deze ondanks allerlei verschil toch vele punten van overeenkomst vertoonen.

Zoo is bijvoorbeeld aan beide de moeilijkheid gemeen, waarmede de oefening verkregen wordt, bij beide wordt. het hoogtepunt eerst langzamerhand bereikt, om daarna weer af te nemen.

Dat slaat zoowel op de quantiteit als op de qualiteit.

Men weet namelijk dat van de kinderen van een en dezelfde moeder de eerste negen voortdurend krachtiger ontwikkeld ter wereld komen, terwijl de daama volgende bij de geboorte een geringer gewicht hebben.

Sluiten