Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook relatief, kleiner dan bij den man, bovendien in verhouding breeder en korter. De oogkassen en oogen zijn in verhouding grooter. Het voorhoofd is steiler, de schedel vlakker en gladder. Het achterhoofd is sterker naar achteren gewelfd, de schedelbasis is in verhouding daarmede smaller en korter, de onderkaak weegt zoowel' absoluut als relatief minder en de onderkaakshoek is stomper.

De schedelcapaciteit is geringer. De hersenen zijn kleiner en lichter, doch, in verhouding tot het lichaam in zijn geheel, grooter en zwaarder. Reeds bij oppervlakkige beschouwing treft ons de eenvoudiger bouw der hersenen.

Ook de inwendige organen toonen op vele plaatsen het kinderlijk karakter: het strottenhoofd is erg klein, de schildklier groot. Longen en hart, lever, nieren en milt zijn, absoluut genomen, kleiner, relatief grooter. Het soortelijk gewicht van het bloed en het gehalte aan bloedkleurstof is geringer. De maag heeft een infantiele gedaante.

Anthropologische gegevens bevestigen ook voor de andere volken, dat deze, aanvankelijk alleen voor de Europeanen aangetoonde jeugdigheid een typisch vrouwelijk karakteristicum is.

Ook de ziektekundige-ontleedkunde wijst op een bijzondere neiging van het vrouwelijk organisme om vroeger haar ontwikkelingsgang te staken, gezien een bij de vrouw veelvuldig voorkomende groep van afwijkingen, welke niet anders zijn dan een uitdrukking van haar jeugdigheid, of zooals we soms in vergelijking met het volwassen organisme moeten zeggen, van haar onrijpheid. Deze onvolkomenheid vertoont zich phylogenetisch als een zekere gelijkenis met lager staande organismen en ontogenetisch als infantilisme.

Physiologisch beschouwd zien we, dat met den jeugdigen bouw van het vrouwelijk organisme ook een jeugdige wijze van functioneeren overeenkomt. De hoogere lichaamstemperatuur en polsfrequentie, de behoefte aan veelvuldiger voedselopname, de hooge stem, de gemakkelijke vermoeibaarheid bewijzen duidelijk de nauwere verwantschap met het kind.

De weefselopbouw is bij de vrouw aanzienlijker en krachtiger dan bij den man. 235

Sluiten