Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvallend toe bij de vrouw, als reactie op de dan opnieuw aanstormende prikkels uit de buitenwereld.

Het gemakkelijk blozen der vrouw — als meest menschelijke aller gevoelsuitingen — is een teeken van verhoogde prikkelbaarheid der bloed-vaatzenuwen. Een verwant verschijnsel is de verhoogde dispositie tot affectuitingen als weenen en lachen. Ook komt in het gebarenspel de overeenkomst der vrouw met het kind recht duidelijk uit.

Het bewegelijke gezicht der vrouw, — ten speelbal aan de opwellingen van het oogenblik, welke dikwijls onder den drempel van het bewustzijn blijven — past zich gemakkelijker aan de omgeving aan dan de meer strakke gelaatstrekken van den man.

Daardoor bezit de vrouw van nature meer takt, spontaneïteit, medelijden, zachtheid, zelfverloochening, sentimentaliteit, kinderliefde.

Een andere eigenaardigheid, die de vrouw met het kind gemeen heeft — ook als gevolg harer verhoogde prikkelbaarheid — is de gemakkelijke afleidbaarheid.

Hand in hand met de bij vrouw en kind geconstateerde, verhoogde prikkelbaarheid gaat ook de aan beiden gemeenzame grootere vermoeibaarheid.

De korte maar krachtige en prompte lichaams- en gemoedsbewegingen bij de vrouw worden op den voet gevolgd door een uitputting van zenuw- en spierstelsel. Het eerste gevolg hiervan is een gebrek aan uithoudingsvermogen.

Tot hoe groote prestaties de vrouw op het gebied der voortplanting ook in staat zij, en hoeveel werk zij in het dagelijksche leven ook verrichten moge, tot arbeiden „onder hoogspanning" is zij niet bij machte. Daar dit bij de natuurvolken ook het geval is, mogen we aannemen dat we hier niet te doen hebben met een toevallig resultaat der moderne levensverhoudingen.

Ook in de verstandelijke begaving vinden we velerlei punten Van overeenkomst tusschen vrouw en kind, welke tusschen man en kind verloren gegaan zijn. Daartoe behooren de gemeenschappelijke ideeën, de belangstelling voor de directe 237

Sluiten