Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de natuur voor de vrouw tracht te behouden, is niet de onvolkomenheid, maar de goede hoedanigheid van het kind.

Ook schijnbaar zwakke plekken in het vrouwelijk gestel blijken dikwijls gunstige eigenschappen, die haar in vele levensomstandigheden van nut zijn. Iets dergelijks bezit de vrouw in de, uit haar kinderjaren afkomstige, combinatie van sterke prikkelbaarheid en gemakkelijke vermoeibaarheid. Aan deze eigenschappen dankt de vrouw niet alleen haar groote bewegelijkheid, maar zij beteekenen ook in tijden, waarin aan haar lichaam hooge eischen gesteld worden, een automatische veiligheidsklep.

Zoo als men weet, zijn mannen in staat langerdurende en sterkere inspanningen te verdragen, maar zij betalen dit vermogen ook duurder, daar zij de ten slotte intredende uitputting veel moeilijker te boven komen.

Vrouwen daarentegen zijn spoediger uitgeput, maar zij herstellen zich ook veel sneller, omdat ze niet hun krachten verspillen in onbezonnen worsteling, maar den strijd opgeven op de juiste plaats, ter rechter tijd en in het goede tempo.

En zoo bereiken zij vaak onbewust haar doel, onverschillig of het gaat om een ziekte, een moeilijke wederwaardigheid des levens of om het volbrengen harer kapitale voortplantingsprestatie, waarbij stuwende kracht en taaie toegevendheid elkander afwisselen.

Het inzicht in de verstrekkende overeenkomst der vrouw met het kind stelt ons eerst in staat den innigén samenhang te begrijpen van het gansche vrouwelijke organisme met haar natuurlijke taak.

Alles aan de vrouw wat onder het beeld der jeugdigheid den idealist zoo bekoorlijk toeschijnt, is niets anders dan hare bekwaamheid voor de moeilijke taak harer vrouwelijkheid.

De langdurige jeugdige frischheid is in hoofdzaak een inhouden, een besparing van krachten ten behoeve eener eventueele — voor een te verwachten voortplantingsprestatie te reserveeren — krachtsontplooiing.

Het leven der vrouw vormt één tegenstelling tot dat van

Sluiten