Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hoofddoel van dit fundamenteel geslachtskenmerk vindt in ieder geval daarin haar motiveering.

De natuur is in alle dingen practisch ingericht. Daarom heeft zij ook ter bereiking van haar doelwit er voor gezorgd, dat alle vrouwelijke eigenschappen niet alleen nuttig zijn voor het kind, maar ook het ontstaan van het kind in zooverre bevorderen als ze den man aantrekken.

Deze stimuleerende werking, welke de vrouwelijkheid op den man uitoefent, laat zich evenwel, zooals zoo vele vrouwelijke eigenschappen, gemakkelijker door-voelen dan beschrijven.

De groote moeilijkheid eener nadere begripsbepaling omtrent de vrouwelijke bekoorlijkheid ligt, zooals dat ook bij de schoonheid het geval is, in de wisselende bepaling van haar objectief moment. De schoonheid van den mensch, die een voldoende mate van beschaving bezit, berust op de symbolische expressie van datgene waartoe hij in staat is, bij machte is.

Wij zien in de gansche schepping, dat aan elk wezen, uitgezonderd aan den mensch, het bewandelen van bepaalde wegen is voorgeschreven, terwijl het betreden van andere paden hem ontzegd is; en niet alleen is hij niet in staat die in te slaan, maar ook vermag hij dat zelfs niet te begeeren; evenals zijn kunnen is ook zijn verlangen aan banden gelegd.

Daartegenover is den mensch geen enkele richting bepaald voorgeschreven en schijnt zijn natuur hem niets direct te verbieden of te ontzeggen. Daarenboven kan hij de innerlijke moeilijkheden door oefening, de uitwendige door allerlei hulpmiddelen overwinnen en is hij zelfs in staat het onmogelijke te beproeven.

En daar ook de menschelijke gestalte een, met de gedachte aan dwang onvereenigbaar karakter draagt, wordt deze tot symbool van de in hem wonende vrijheid. Deze openbaart zich evenwel niet in den een of anderen trek afzonderlijk, maar

Sluiten