Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter de volkomen rijpheid van haar man, waarbij zij zelve wel vaart.

Zijn evenwel de leeftijdsverschillen bij den aanvang van het huwelijk grooter dan de boven aangegeven optimale, zoo loopt de vrouw gevaar om maar al te gemakkelijk de slavin van haar echtgenoot te worden.

Nadert of overtreft zelfs de vrouw haar man in leeftijd, zoo gevoelt zij haar physieke ondergeschiktheid licht als iets smadelijks óf zij poogt zich ten koste van haar vrouwelijkheid met haar man gelijk te stellen.

De meest welsprekende getuige van de door de echtgenooten bereikte harmonie of disharmonie is de duurzaamheid of onbestendigheid van hun liefdeband.

En wat de enkeling iu de binnenkamer beleeft en zorgvuldig voor de oogen der wereld tracht te verbergen, spiegelt zich af in het leven der volken.

Slechts de optimale overeenstemming der geslachten, welke vooral met het oog op de ouderlijke verzorging en opvoeding der kinderen van zoo groote beteekenis is, verleent tot op zekere hoogte de sanctie der natuur aan het monogame h u w e 1 ij k.

In de landen der gematigde zóne, waar de vrouwen later geslachtsrijp worden, is op den huwelijksleeftijd het praktische verstand reeds gevormd. Dat leidt natuurlijk tot een zekere mate van gelijkheid der beide geslachten en bovendien is de in ons klimaat bijzonder lang durende jeugdigheid der vrouw mede de beste waarborg voor de trouw van den man. Een dergelijk wederkeerig bevredigend optimum van sexueele verhoudingen is een eerste eisch voor het zich welbevinden der geslachten bij de monogamie.

In streken, waar de vrouwen reeds vroeg geslachtsrijp zijn, beginnen zij ook spoedig te verouderen en zoo komt het, dat men daar nooit schoonheid en verstand gecombineerd vindt: wanneer de schoonheid der vrouw haar recht geeft op heerschappij, ontbreekt haar het verstand om haar macht te handhaven; begint haar verstand tot rijpheid te komen dan snellen de dagen van haar schoonheid reeds ten einde. 251

Sluiten