Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit vloeit voor de vrouw vanzelf een afhankelijke positie voort. Want daar ze in haar jeugd niet in staat was door haar schoonheid de heerschappij over den man te veroveren, mag zij nog veel minder verwachten, dat haar verstand haar daartoe later zal in staat stellen.

Dat is een van de redenen, waarom maar al te vaak een man, wanneer godsdienst en traditie hem tenminste niet in den weg staan, zich van zijn vrouw afkeert om met jongere wouwen zijn vermaak te zoeken.

Het onderzoek naar de jeugdigheid der vrouw heeft ons vanzelf geleerd, waar haar macht over den man en daarmede over de wereld op berust. Is de vrouw zich van deze machtspositie bewust en verstaat zij het, die met takt d.w.z. onopvallend in te nemen, zonder haar eigen natuur te verloochenen, zoo zal zij ongetwijfeld de bewerkster van haar eigen geluk zijn.

Dat de vrouw bij alle ontwikkeling haar oorspronkelijk karakter als phylogenetische uitdrukking harer jeugdigheid beter bewaard heeft dan de man en daardoor minder dan deze van de natuur vervreemd is, voelt zij zelve het best.

Daarom volgt de vrouw, die haar jeugdige frischheid als een kostbaar kleinnood beschouwt, op passende wijze ten toon spreidt en er voor zorg draagt, dat die zoo lang mogelijk behouden blijft, haar juisten natuurlijken impuls, hoewel zij zelf zich daarvan menigmaal niet bewust is.

Het geheele organisme der rijpe vrouw wordt beheerscht door haar natuurlijke bestemming. Zelfs wordt zij telkens weer door een regelmatig terugkeerende gebeurtenis voortdurend herinnerd aan de eischen harer natuur.

Moeder Natuur is niet zoo wreed, dat zij- het vrouwelijk verlangen naar nakomelingschap in een tijd, dat het nog niet voor vervulling vatbaar is, in al zijn heftigheid ontwaken doet.

Voorzoover geen kunstmatige, onnatuurlijke sexueele voorlichting is vooruitgeloopen op de spontane ontwikkeling van dit besef, gaan de onderbewuste vage vermoedens der maagdelijke ziel in den regel eerst over in bewuste deelname, zoodra de rijpe vrouw haar huwelijksleven aan-

Sluiten