Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door een zorgvuldige opvoeding kan dit pijnlijk verlies van de macht der vrouw lang uitgesteld en verzacht worden, onopgemerkt plaats hebben en zelfs heelemaal niet tot bewustzijn komen, en dat vooral door, behalve aan de in het oog springende lichamelijke eigenschappen, ook goede zorg te besteden aan de ontwikkeling van haar geest.

De geestelijke eigenschappen toch duren niet alleen nog voort, wanneer de lichamelijke reeds lang verwelkt zijn, maar kunnen ook tot op zekere hoogte een redelijke schadeloosstelling daarvoor vormen.

Men doet aan de vrouwelijke jeugd groot onrecht, wanneer men aan haar opvoeding iets anders ten grondslag legt dan de realiteit, waarin zij voorshands leven moet.

Verleidt men de vrouw tot een overdreven en phantastische voorstelling van een ideale of — wat nog erger is — van een utopische toekomst, zoo bemoeilijkt men haar intrede in het leven.

Het lot der vrouw bij haar later samenleven met haar man is hoofdzakelijk daarvan afhankelijk, of in hun verhouding het juiste begrip voor haar natuur ingang vond óf onderdrukt werd. En aangezien het huwelijk een gemeenschap beteekent, welke de behoefte aan wederzijdsche bevrediging in zich sluit, zoo moet het streven naar wederkeerig begrijpen den man niet minder ter harte gaan dan de vrouw.

De meest voorkomende oorzaak van disharmonie ligt in een verkeerde waardeering van het vrouwelijk arbeidsvermogen. Aan dezen valschen maatstaf dragen alle mannen en vrouwen schuld, die hun natuurlijke basis verlaten hebben.

Wanneer de man de hoeveelheid uitwendig facultatief arbeidsvermogen der vrouw afmeet naar de zijne, zoo ligt de oorzaak daarvan in zijn gebrek aan kennis van en waardeering voor den inwendigen obligaten arbeid, dien de vrouw in dienst der voortplanting presteert.

Er zijn weliswaar vrouwen, die zoowel den lust als het vermogen missen, andere die door het lot niet worden in staat gesteld, om de volgemeten maat van den natuurlijken obligaten inwendigen arbeid in dienst der voortplanting te presteeren en die

Sluiten