Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij en lijkt veel op het brommen van een slaaf, die den last zijner ketenen maar al te gevoelig gewaar wordt.

Ook zoogenaamde „wereldhervormers" bedreigen het evenwicht van den gewapenden vrede tusschen de beide geslachten, die zich wel van hun wederzijdsche macht bewust zijn. Zij gevoelen de geslachtsverschillen als een hindernis voor de handhaving der wereldorde en willen die daarom nivelleeren of liefst zelfs heelemaal uit den weg ruimen.

Terwijl „Egalité" zich reeds moeilijk laat combineeren met „Fraternité" zonder de daarmede in éen adem genoemde „Liberté" te schenden, zoo is een „Egalité" onder mannen en vrouwen iets a priori paradoxaals.

Het forceeren der vrouw in ons hedendaagsch bedrijfsstelsel, zonder rekening te houden met haar bijzondere, geslachtelijke natuur, beteekent een vervreemding van haar onvervangbaar aandeel aan de voortplanting en ontwikkeling van het menschelijk geslacht. Deze in de eerste plaats uitwendige factor der tegenwoordig reeds statistisch-aantoonbare vruchtbaarheidsvermindering dreigt bij langer bestaan een blijvende innerlijke eigenschap te worden.

Elke ontwikkeling der vrouw in de haar door de stem harer eigen natuur verboden mannelijke richting, zooals die bij de overname van den mannelijken beroepsarbeid geforceerd wordt, dreigt licht te worden tot een organische factor eener quantitatieve en qualitatieve achteruitgang van de nakomelingschap.

Uit het hand-in-hand gaan van verlies der oorspronkelijkheid en vermindering der vruchtbaarheid in de historie van sommige diepgezonken volken, blijkt ten minste, hoe groot het risico is, dat op zoo'n manier verschillende — tot dusverre met elkander vereenigbare factoren — zich zullen wijzigen in ongunstigen zin.

Dat men in staat is verwijfde mannen en manwijven te „maken" door opvoeding of nog radikaler door operatieve vernietiging van hun geslachtskarakter en zóó de geslachten aan elkander gelijk te maken, behoeft geen verwondering te baren, aangezien er reeds — hoewel zeer sporadisch — overeenkomstige spelingen der natuur bestaan.

Sluiten