Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planting, meest ook de vrouw zelf te gronde richtte.

De volgende graad van vervreemding van de natuurlijke voortplantingstaak is deze, dat de vrouw wel haar organen ongerept bewaart en daarmede de mogelijkheid der voortplanting behoudt, maar de totstandkoming der conceptie verhindert door allerlei mechanische en chemische kunstmiddelen, om niet te spreken van de operatieve sterilisatie, welke rhet de bovengenoemde radicale operatie groote overeenkomst vertoont.

Door andere vrouwen weer wordt — terwijl daarvoor geen vitale indicatie bestaat, dus onnoodig en bovendien misdadig — de ingetreden zwangerschap geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt: geheel door het opwekken van een miskraam, gedeeltelijk door de kunstmatige vroeggeboorte, waarbij de draagtijd dusdanig wordt verkort, dat er alleen maar een, met veel kunst en vliegwerk in het leven te houden, ongelukkig schepseltje ter wereld komt.

Behalve deze uiringen eener welbewuste bedoeling om zoo de lasten der zwangerschap van zich te schuiven of te verminderen, staat maar al te vaak ook de ondoelmatige levenswijze der moeder — bewust of onbewust — een optimale ontwikkeling van het kind in den weg.

Wij spraken reeds over den grooten invloed van den overmatigen arbeid in de latere maanden der zwangerschap.

Hoewel geen hoogzwangere vrouw zich aan de bevalling kan onttrekken, bestaan er toch allerlei middelen om dat proces te verlichten, af te korten, pijnloos en zonder dat de vrouw zich er van bewust is, te doen verloopen, hetzij langs den natuurlijken weg, hetzij langs operatieven.

Steeds zijn er moeders, die haar kind gedurende of direct na de geboorte om het leven brengen om zich van alle verplichtingen ten eenenmale te ontdoen. De waardeering uit moreel oogpunt van deze handelwijze is, zooals men weet, in alle tijden en beschavingsperioden verschillend geweest

Bij de verschijning van den nieuwen wereldburger staat de moeder, die in de eerste plaats voor de opvoeding en verzorging van haar kind verantwoordelijk is, voor de keuze öf 263

Sluiten