Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeden, dat zij een gevolg zouden zijn van het ongebruikt blijven dier organen.

Zoo zijn er argumenten genoeg aan te voeren voor de hypothese, dat de geslachtsorganen bij uitblijvende voortplantingsfunctie zuiver langs psychischen weg — bij aanwezigheid van verlangen naar nakomelingschap — in een dusdanigen prikkelingstoestand kunnen gebracht worden, dat een pathologische woekering er het gevolg van is.

Het is namelijk een algemeene ervaring, dat voorstellingen inderdaad in staat zijn overeenkomstige veranderingen in het lichaam te weeg te brengen, bijv. een bepaald orgaan sterker of minder sterk te doen functioneeren en bepaalde bewegingen en bijzondere gewaarwordingen te doen tot stand komen.

Vooral op de voortplantingsorganen oefent de phantasie een machtigen invloed uit. Geen enkel ander orgaan staat in een dusdanige directe en specifieke betrekking met het voorstellingsleven, zoodat eenerzijds de functie van het orgaan een bepaalde richting aan de phantasie geeft, anderzijds de phantasie de functie der organen bepaalt.

De psychische beïnvloedbaarheid, speciaal van groei en functie van de geslachtsorganen wordt bewezen door de proef, dat men vogels, die slechts één maal per jaar eieren leggen, dit zonder herhaling der bevruchting verscheidene malen achtereen kan laten doen, door de telkens gelegde eieren weg te halen. Bij een dergelijke proef legde bijv. een zwaluw in het geheel 19 eieren, terwijl het in vrijheid levende contróledier er maar 6 legde

Op het oogenblik kan men slechts vermoeden, in welke richting en in hoeverre een plotseling gewelddadig afbreken der zwangerschap en een ontduiking van den lichamelijken arbeid, dien de bevalling met zich brengt, schade toebrengt aan het moederlijk organisme.

Daartegenover heeft men met betrekking tot de onderdrukking van een ander gewichtig deel der voortplantings-

]) Faber, Ft. Uebei das Leben hochnordischer Vogel. Leipzig 1816. blz. 165 en 166.

Sluiten