Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe lankmoedig over het algemeen de natuur ook zij, toch wreekt zij zich vroeg of laat. Misschien hebben wé hier dan ook wel met een niet vermoede noch verwachte openbaring daarvan te doen.

De opvoedingsplichten, die oorspronkelijk volkomen aan de moeder overgelaten waren en door haar vervuld werden, worden in de moderne beschaafde wereld hoe langer zoo meer verwaarloosd. Dientengevolge worden krachten, welke volgens het plan der natuur daarvoor bestemd waren, "bespaard. Het is jammer genoeg niet duidelijk of dit willekeurig ingrijpen in de bedoeling der natuur slechts schade of ook voordeel met zich brengt en of, in hoeverre en wanneer de verwaarloozing van dezen natuurlijken plicht zich wreekt.

Behalve de schadelijke gevolgen eener geheele of gedeeltelijke onderdrukking van het voortplantingsvermogen, moeten ook de nadeelen eener willekeurige, met den natuurlijken aanleg strijdige, verschuiving van de geslachtelijke werkzaamheid in het oog gehouden worden.

Dat een te vroeg beginnen of een te laat eindigen van het voortplantingsleven een overmatige belasting voor het vrouwelijk organisme beteekent en dus daaraan schade aanricht, ligt wel voor de hand.

Zoolang de ontwikkeling van het moederlijk organisme zelf nog met voldoende gevorderd is, mist het lichaam het vermogen zóó sterk te groeien over de eigen grenzen heen, als dat voor de voortplanting noodig is.

Zoodra aan den anderen kant op hoogeren leeftijd de voor de instandhouding van het leven voortdurend noodige regeneratieve groei begint te vertragen, is het vrouwelijk organisme daartoe niet meer in staat.

Niet zelden komt dit op min of meer sprekende wijze tot mting in de overgangsperioden: puberteit en climacterium 1). Maar al te vaak zien we daarin stoornissen der menstruatie en verschillende vormen van bloedarmoede optreden. Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat die stoor-

ioin ?Iell^eim• H- Yerhandlun8en deutscher Naturforscher und Aerzte. Koningsberg iviu. n. z, pag. 212.

Sluiten